Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Moje dieťa má ťažkosti s čítaním a pravopisom

Moje dieťa má ťažkosti s čítaním a pravopisom

Moje dieťa má ťažkosti v škole s čítaním a pravopisom

/uploads/articles/9/trumbowyg/oktober-mesiac-dyslexie-idr-2023.pdf

/uploads/articles/9/trumbowyg/mesiacdyslexie-j2022.pdf

/uploads/articles/9/trumbowyg/mesiac-dyslexie-2022-1.jpg

/uploads/articles/9/trumbowyg/mesiac-dyslexie-2022-2.jpg


Podľa najnovšej literatúry existuje pojem „vývinové poruchy učenia“ so špecifikáciou subkategórií vývinové poruchy učenia s narušením v oblasti čítania (známe u nás ako dyslexia) a vývinové poruchy učenia s narušením v oblasti písomného vyjadrovania (známe ako dysortografia). Tieto ťažkosti sú definované ako špecifické poruchy v našej terminológii k nim patria aj porucha písania (dysgrafia), či matematických schopností (dyskalkúlia), no vzhľadom na našu logopedickú špecializáciu v SCŠPP IDR sa venujeme deťom s NKS:

- ktoré mali v ranom/predškolskom veku diagnostikovanú vývinovú jazykovú poruchu (vývinovú dysfáziu) a jej dôsledky sa prejavujú v ťažkostiach v osvojovaní si čítania (techniky čítania a/alebo porozumenia prečítaného) a pravopisu (60% logopedických klientov ma ťažkosti v osvojovaní si gramotnosti),

- u ktorých odhalíme jazykové ťažkosti v začiatkoch zaškolenia a osvojovania si gramotnosti (oslabené fonologické uvedomovanie, jazykový cit a pod.).

Z dôvodu jazykového podkladu vývinových porúch učenia je nutná až nevyhnutná účasť logopéda na komplexnej intervencii detí a mladistvých. Podľa vedeckých odhadov v Európe trpí špecifickými poruchami učenia 9 – 12 % populácie, pričom 2 – 4 % trpia závažnou formou dyslexie (EDA, 2021).

Pri vývinových poruchách učenia s narušením v oblasti čítania ide konkrétne o neschopnosť osvojiť si čítanie pri bežných výukových podmienkach (kompetentný a kvalifikovaný pedagóg), pri primeranom potenciáli dieťaťa (dobrý intelektový a kognitívny potenciál) a pri normálnej sociokultúrnej príležitosti (primeraná starostlivosť zo strany rodičov a podnetnosť prostredia). V jednoduchosti to znamená, že o vývinovej poruche učenia uvažujeme, ak i napriek snahe zo strany pedagóga ako i dôslednej domácej príprave doma, dieťa v škole nepodáva výkon adekvátny vynaloženej námahe (napríklad čítajú doma pomerne veľa, ale rýchlosť čítania je u žiaka stále podpriemerná). Pri narušení v oblasti pravopisu ide o neschopnosť aplikovať naučené pravopisné pravidlá v procese písania. Existujú rôzne typy a stupne špecifických vývinových porúch učenia napr. dyslexie/dysortografie, a preto sa v praxi stretávame s odhalením dyslexie v rôznom veku detí.

Diagnostiku (ide o niekoľko hodinovú záležitosť) je vhodné riešiť čo najskôr, nakoľko tieto ťažkosti majú v niektorých prípadoch aj sekundárne následky v oblasti správania a emócií. Ak má rodič pochybnosti alebo eviduje u svojho dieťaťa ťažkosti v učení je lepšie ak vyhľadá odbornú pomoc čo najskôr (psychologickú, logopedickú, špeciálno-pedagogickú a niekedy inú odbornú pomoc). V našom zariadení poskytujeme psychologickú, logopedickú diagnostiku - vrátane čítania a pravopisu a gramotnosti - kedže dyslexia je na jazykovej báze. Aktuálne nemáme špeciálneho pedagóga - takže nepokrývame špeciálno- pedagogickú oblasť.

Odborníci kvalifikovane posúdia závažnosť, charakter ťažkostí a navrhnú vhodné riešenie a terapiu. Je vhodné, ak je logopedická terapia vývinových porúch písanej a čítanej reči pravidelná so zameraním na podporu jazykových kompetencií, kvality porozumenia prečítaného, prepojenie hovorenej a písanej reči, ako i na podporu radosti z čítania, či osvojovanie si stratégii učenia. Terapie v našom centre realizujeme individuálnou formou ako i skupinovou formou (školské skupiny interaktívneho čítania). Skupinová forma sa ukazuje veľmi efektívna a pre deti aj zábavná.
Okrem logopéda, psychológa v poradenskom zariadení by mali byť v tíme poskytujúcom starostlivosť o žiaka aj členovia ŠPT: jeho pedagóg, školský špeciálny pedagóg a školský logopéd, školský psychológ alebo liečebný pedagóg priamo  v škole.  V neposlednom rade aj práca s rodičmi má nezastupiteľné miesto v podpore žiaka.

Kedy sa dajú odhaliť tieto vývinové poruchy s narušením v oblasti čítania a pravopisu?
Predpoklady pre úspešné zvládnutie čítania a pravopisu sa dajú cielene zhodnotiť pomocou kvalitnej psychologickej a logopedickej diagnostiky už v predškolskom veku vo vyšetrení a komplexnom posúdení školskej zrelosti. 

Kedy vyhľadať pomoc odborníka?

 • ak pedagóg v škole signalizuje oslabenie sledovanej oblasti (čítania, písania, pravopisu alebo počítania) v škole, v porovnaní s rovesníkmi,
 • vynaložená námaha pri domácej príprave sa na výsledkoch v škole neodráža,
 • k prvým príznakom dyslexie patrí najmä neschopnosť dieťaťa zapamätať si názvy jednotlivých písmen už v počiatkoch zaškolenia, ich zámena v pomenovaní, prípadne sa objavuje pomerne veľká chybovosť pri čítaní, zamieňanie graficky podobných písmen b/d, m/n, e/a a pod., zamieňanie zvukovo podobných hlások č/c, š/s, s/z atď.,
 • ťažkosti s porozumením prečítaného textu a jeho reprodukovaním,
 • pomalé tempo čítania na konci druhého ročníka menej ako 60 slov za minútu,
 • vynechávanie a vsúvanie grafém (slabík) do slov napr. namiesto slova obchod prečítajú obchodík, čo sa prejavuje často aj v písaní,
 • nezáujem o čítanie a učenie, prípadne vyhýbanie sa tomuto charakteru aktivít,
 • sémantické zámeny, napríklad stôl prečíta ako stolička,
 • nedodržiavanie interpunkcie (bodky, čiarky) a monotónnosť čítania,
 • veku neprimeraná technika čítania (neplynulé slabikovanie na konci druhého ročníka, dvojité čítanie),
 • zmena správania dieťaťa, prípadne fyziologické ťažkosti ako sú napríklad bolesti brucha.

Ďalšie zaujímavé informácie nájdete aj tu:

Pozrite si video o najčastejších mýtoch v súvislosti s dyslexiou:

. Vyjadrenia našich špecialistov k téme pripravneosti a dyslexie https://zena.sme.sk/c/22751129/deti-s-dyslexiou-nie-su-lenive-a-hlupe-desat-mytov-ktore-im-najviac-krivdia.html

Ako čítať s deťmi, ktoré majú dyslexiu? Čo je dyslexia?