O nás

O nás

Spoločnosť INŠTITÚT DETSKEJ REČI, s.r.o bola založená v roku 2006 a je zriaďovateľom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči, ktoré je od roku 2007 zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky (rozhodnutím číslo CD-2006-6927/17584-2:096).Nový názov od 1.1.2023 : Súkromné centrum poradenstva a prevencie Inštitút detskej reči. Je jedinečné na Slovensku viac SCPP IDR. V našom tíme máme psychologičku, špeciálnu pedagogičku, máme 7 logopedičiek a recepčnú. 

Pri svojej práci sa riadime evidence based prístupom, používame najnovšie vedecky overené diagnostické postupy a nástroje na detailné opísanie a charakteristiku výkonov dieťaťa v oblasti komunikácie a do následného terapeutického procesu zapájame aj rodičov dieťaťa. Uprednostňujeme tímovú prácu, našim klientom poskytujeme komplexnú psychologickú starostlivosť.

Ako sa k nám prihlásiť?

Cez kontaktný formulár, ktorého vypísaním zadáte svoju požiadavku. Následne v priebehu 5 pracovných dní Vám odpovieme podľa našich kapacít a odborných činností, či Vašu požiadavku vieme aktuálne pokryť, alebo budete musieť vyhľadať starostlivosť v inom zariadení. Deti berieme do komplexnej starostlivosti priebežne, ale keďže sú deti u nás často v dlhodobej odbornej starostlivosti stáva sa, že nových klientov neprijímame. Poskytujeme však online konzultácie a tiež podľa aktuálnych kapacít aj len diagnostiku. V prípade otázok prosím píšte na info@detskarec.sk a informácie o cenníku nájdete na cenník.

Čomu sa venujeme?

Viac ako 16 rokov sa venujeme ranej intervencii: malým nehovoriacim deťom, deťom s nesprávnou výslovnosťou a fonologickými ťažkosťami, deťom so zajakavosťou v rôznom veku, predškolákom s vývinovou dysfáziou (VJP) a školákom so špecifickou poruchou čítania a pravopisu. Tiež poskytujeme psychologické (diagnostické, poradenské aj terapeutické) a psychoterapeutické služby pre našich malých klientov i pre rodičov detí s NKS.Inštitút založili tri logopedičky: Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková a Hana Laciková. Všetky tri sa podieľali a podieľajú na vedeckých projektoch, vzdelávaní študentov, kolegov logopédov a iných odborníkov, publikovali a naďalej publikujú odborné vedecké články, štúdie, majú bohaté praktické skúsenosti získané doma a v zahraničí. Svoje skúsenosti a víziu vkladajú do kvalitnej práce s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Filozofia Inštitútu detskej reči sa zakladá na princípe ranej intervencie, teda primeranej včasnej pomoci. Ako prví na Slovensku sme začali používať prístup centra HANEN pre prácu s rodičmi v oblasti ranej intervencie, Laheyovej model v oblasti ranej intervencie, "Floor time" prístup v oblasti vývinových porúch, prístup modifikácie zajakavosti ako i MINI KIDS, prístup PCI Michael Palin centra; implementáciu modelu ICF v oblasti porúch plynulosti reči, metódu dynamického interaktívneho čítania, či metódu Storytelling - Story Acting a cielené terapia pre deti v školskom veku: štruktúrovaná gramotnosť a stratégie učenia. Ako jedno z mála centier pracujeme aj skupinovou formou logopedickej  terapie. 

Inštitút detskej reči je tiež miestom pre vzdelávanie odborníkov, pedagógov, študentov prezenčne ale aj formou webinárov.

o SCPP IDR a jeho činnosti