O nás

O nás

Spoločnosť INŠTITÚT DETSKEJ REČI, s.r.o bola založená v roku 2006 a je zriaďovateľom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči, ktoré je od roku 2007 zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky (rozhodnutím číslo CD-2006-6927/17584-2:096).

Nový názov od 1.1.2023 : Súkromné centrum poradenstva a prevencie Inštitút detskej reči. Odôvodnenie: Podľa novely školského zákona 245/2008 Zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vzhľadom na zmenu zákona v časti: Systém poradenstva a prevencie §130 a §131 sa mení názov, ale aj obsah odborných činností. Centrum bude vykonávať odborné činnosti pre klientov od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie na úrovni 3. a 4.stupňa podpory v plnom rozsahu odborných činností.

Inštitút založili tri logopedičky: Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková a Hana Laciková. Všetky tri sa podieľali a podieľajú na vedeckých projektoch, vzdelávaní študentov, kolegov logopédov a iných odborníkov, publikovali a naďalej publikujú odborné vedecké články, štúdie, majú bohaté praktické skúsenosti získané doma a v zahraničí. Svoje skúsenosti a víziu vkladajú do kvalitnej práce s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Filozofia Inštitútu detskej reči sa zakladá na princípe ranej intervencie, teda primeranej včasnej pomoci. Ako prví na Slovensku sme začali používať prístup centra HANEN pre prácu s rodičmi v oblasti ranej intervencie, Laheyovej model v oblasti ranej intervencie, "Floor time" prístup v oblasti vývinových porúch, prístup modifikácie zajakavosti ako i MINI KIDS, prístup PCI Michael Palin centra; implementáciu modelu ICF v oblasti porúch plynulosti reči, metódu dynamického interaktívneho čítania, či metódu Storytelling - Story Acting a cielené terapia pre deti v školskom veku: štruktúrovaná gramotnosť a stratégie učenia. Ako jedno z mála centier pracujeme aj skupinovou formou logopedickej  terapie. 

Inštitút detskej reči je tiež miestom pre vzdelávanie odborníkov, pedagógov, študentov prezenčne ale aj formou webinárov.