Projekty spolupráca s inými (organizáciami)

PASS - Personal Appraisal of Support for Stuttering

PASS - Personal Appraisal of Support for Stuttering

Subjektívne hodnotenie podpory u ľudí so zajakavosťou

TEKOS - Test komunikačného správania - skrátená verzia

TEKOS - Test komunikačného správania - skrátená verzia

InterACT - antidiskriminačný program

InterACT - antidiskriminačný program

Podpora adekvátnych postojov detí predškolského a mladšieho školského veku k rôznym druhom obmedzení

MAIN - objektívne hodnotenie rozprávania slovenských aj bilingválnych  detí

MAIN - objektívne hodnotenie rozprávania slovenských aj bilingválnych detí

PPRS - Palin Parent Rating Scales

PPRS - Palin Parent Rating Scales

Palinovská hodnotiaca škála pre rodičov detí so zajakavosťou.