Projekty spolupráca s inými (organizáciami)

InterACT - Attitude Change and Tolerance Program

InterACT - Attitude Change and Tolerance Program

- antidiskriminačný program zameraný na budovanie adekvátnych postojov detí predškolského a mladšieho školského veku k rôznym druhom obmedzení a zajakavosti. Aktuálne pripravujeme školenia k programu. Školenia logopédov pripravujeme na jeseň 2023.

Slovná zásoba ako ukazovateľ  vývinovej jazykovej úrovne monolingválnych  a bilingválnych detí v predškolskom veku

Slovná zásoba ako ukazovateľ vývinovej jazykovej úrovne monolingválnych a bilingválnych detí v predškolskom veku

Štandardizácia testu na vyšetrenie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby u detí vo veku od 3 - 7 rokov.

Adaptácia testu KiddyCAT

Adaptácia testu KiddyCAT

Communication Attitude Test for Preschool and Kindergarten Children who Stutter© Vanryckeghem, M. & Brutten, G. J.

PABIQ

PABIQ

Dotazník pre deti s viacjazyčného prostredia.

TEKOS - Test komunikačného správania - skrátená verzia

TEKOS - Test komunikačného správania - skrátená verzia

Rýchly skríning komunikácie detí vo veku 17 - 36 mesiacov.

PASS - Personal Appraisal of Support for Stuttering

PASS - Personal Appraisal of Support for Stuttering

Subjektívne hodnotenie podpory u ľudí so zajakavosťou

PPRS - Palin Parent Rating Scales

PPRS - Palin Parent Rating Scales

Palinovská hodnotiaca škála pre rodičov detí so zajakavosťou.

MAIN - objektívne hodnotenie rozprávania slovenských aj bilingválnych  detí

MAIN - objektívne hodnotenie rozprávania slovenských aj bilingválnych detí