Odborníci | O nás

O nás

Sme tím externých odborných pracovníkov logopédov a psychológov. Každý z nás sa cielene špecializuje na niektorú z oblastí narušenej komunikačnej schopnosti a v tejto oblasti vzdelávame odborníkov i študentov logopédie. Participujeme na konferenciách a vedeckých projektoch doma aj v zahraničí ako aj na vzdelávaní odborníkov. Publikujeme odborné články a sme členmi viacerých medzinárodných výskumných tímov.

Z rozhodnutia Ministerstva školstva SR z 12.7.2022 sme získali Oprávnenie poskytovania inovačného vzdelávania pre logopédov/ školských logopédov. Evidečné číslo:34/2022-IV.

Obsahom inovačného vzdelávania je nadobudnutie nových, vedecky overených poznatkov, prehĺbenie odborných kompetencií a zručností, osvojovanie si inovatívnych pohľadov potrebných pre prácu logopéda/ školského logopéda. Pojem logopedická intervencia zahŕňa všetky komponenty odbornej logopedickej práce: prevenciu, diagnostiku, terapiu, poradenstvo a poradcovstvo, pričom inovačné vzdelávanie je zamerané na posilnenie odborných zručností pri práci s vybranými druhmi porúch jazyka, reči a komunikácie/ narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej len NKS).Súčasťou vzdelávania je okrem nadobúdania a aplikovania nových poznatkov z vedného odboru logopédia do logopedickej praxe aj zvýšenie profesionality v komunikačných kompetenciách odborného zamestnanca – logopéda/školského logopéda.

Inovačné vzdelávanie dopĺňa už nadobudnutý základný kompetenčný rámec a to v súlade s európskym vnímaním vedného odboru logopédia, logopedickými štandardmi a tiež aktuálnymi klasifikáciami funkčnosti NKS.

PROGRAMY inovačného vzdelávania (1 program v trvaní 50 hodín) pripravujeme na zverejnenie priebežne - Inovačné vzdelávanie
Programy sa týkajú tém : porúch plynulosti reči (zajakavosti/ brblavosti), jazykovej poruchy - rana intervencia, porúch čítanej a písanej reči (dyslexia a dysortografia) vrátane témy pripravenosti na školu (z pohľadu logopéda) a iné.