Deti a rodičia | O nás


Sme dvanásťčlenný tím odborných pracovníkov logopédov a psychológov. Každý z nás sa cielene špecializuje na niektorú z oblastí narušenej komunikačnej schopnosti.

Viac ako 15 rokov sa venujeme ranej intervencii: malým nehovoriacim deťom, deťom s nesprávnou výslovnosťou a fonologickými ťažkosťami, deťom so zajakavosťou v rôznom veku, predškolákom s vývinovou dysfáziou (VJP) a školákom so špecifickou poruchou čítania a pravopisu. Tiež poskytujeme psychologické (diagnostické, poradenské aj terapeutické) a psychoterapeutické služby pre našich malých klientov i pre rodičov detí s NKS.

V našej poradni zohľadňujeme všetky aspekty prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Odkláňame sa od klasického medicínskeho modelu zameraného výlučne na chorobu alebo poruchu. V popredí nášho záujmu stojí predovšetkým dieťa a jeho najbližšia rodina.

Pri svojej práci sa riadime evidence based prístupom, používame najnovšie vedecky overené diagnostické postupy a nástroje na detailné opísanie a charakteristiku výkonov dieťaťa v oblasti komunikácie a do následného terapeutického procesu zapájame aj rodičov dieťaťa. Uprednostňujeme tímovú prácu, našim klientom poskytujeme komplexnú psychologickú starostlivosť.

Pracujeme individuálnou aj skupinovou formou, v prípade potreby pracujeme aj formou telepraxe, poskytujeme poradenstvo online.

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči je od roku 2007 zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky (rozhodnutím číslo CD-2006-6927/17584-2:096).