Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Len diagnostiku / second opinion - bez následnej terapie

Len diagnostiku / second opinion - bez následnej terapie

Chcete poznať úroveň vývinu vášho dieťaťa, potrebujete zhodnotiť jeho reč, jazykové schopnosti alebo poznať druhý názor odborníkov na jeho ťažkosti?

Súčasťou hodnotiaceho procesu v našom inštitúte je nielen komplexná logopedická a psychologická diagnostika, ale samozrejme aj správa z vyšetrenia a odborná konzultácia (interpretácia zistených výsledkov). Po absolvovaní diagnostiky však deti v tomto prípade nie sú zaradené do logopedickej terapie v našom zariadení.

V ktorej logopedickej / psychologickej oblasti vám vieme pomôcť?

V SCŠPP Inštitúte detskej reči sa špecializujeme na posúdenie komunikačnej schopnosti v ranom, predškolskom aj školskom veku.

Zameriavame sa na oblasť vývinu reči (oneskorený vývin, rizikový vývin, vývinová jazyková porucha); oblasť porúch plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť), oblasť zvukovej roviny reči (artikulačná porucha, fonologická porucha); oblasť písanej a čítanej reči (dyslexia, dysortografia) a zhodnotenie intelektového potenciálu dieťaťa. Poskytujeme zhodnotenie úrovne vývinu aj v kontexte diferenciálnej diagnostiky.