Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Z rozhodnutia MInisterstva školstva z 12.7.2022 sme získali Oprávnenie poskytovania inovačného vzdelávania pre logopédov/ školských logopédov. Evidečné číslo:34/2022-IV.

Obsahom inovačného vzdelávania je nadobudnutie nových, vedecky overených poznatkov, prehĺbenie odborných kompetencií a zručností, osvojovanie si inovatívnych pohľadov potrebných pre prácu logopéda/ školského logopéda.

Pojem logopedická intervencia zahŕňa všetky komponenty odbornej logopedickej práce: prevenciu, diagnostiku, terapiu, poradenstvo a poradcovstvo, pričom inovačné vzdelávanie je zamerané na posilnenie odborných zručností pri práci s vybranými druhmi porúch jazyka, reči a komunikácie/ narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej len NKS).

Súčasťou vzdelávania je okrem nadobúdania a aplikovania nových poznatkov z vedného odboru logopédia do logopedickej praxe aj zvýšenie profesionality v komunikačných kompetenciách odborného zamestnanca – logopéda/školského logopéda.

Inovačné vzdelávanie dopĺňa už nadobudnutý základný kompetenčný rámec a to v súlade s európskym vnímaním vedného odboru logopédia, logopedickými štandardmi a tiež aktuálnymi klasifikáciami funkčnosti NKS.

PROGRAMY inovačného vzdelávania (1 program v trvaní 50 hodín) pripravujeme na zverejnenie koncom augusta 2022,

Programy sa týkajú tém : porúch plynulosti reči (zajakavosti/ brblavosti), ranej logopedickej intervencie, vývinovej jazykovej poruchy, porúch čítania a pravopisu (dyslexia a dysortografia) vrátane témy pripravenosti na školu (z pohľadu logopéda) a iné.