Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Z rozhodnutia MInisterstva školstva z 12.7.2022 sme získali Oprávnenie poskytovania inovačného vzdelávania pre logopédov/ školských logopédov. Evidečné číslo:34/2022-IV.

Obsahom inovačného vzdelávania je nadobudnutie nových, vedecky overených poznatkov, prehĺbenie odborných kompetencií a zručností, osvojovanie si inovatívnych pohľadov potrebných pre prácu logopéda/ školského logopéda.

Pojem logopedická intervencia zahŕňa všetky komponenty odbornej logopedickej práce: prevenciu, diagnostiku, terapiu, poradenstvo a poradcovstvo, pričom inovačné vzdelávanie je zamerané na posilnenie odborných zručností pri práci s vybranými druhmi porúch jazyka, reči a komunikácie/ narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej len NKS).

Súčasťou vzdelávania je okrem nadobúdania a aplikovania nových poznatkov z vedného odboru logopédia do logopedickej praxe aj zvýšenie profesionality v komunikačných kompetenciách odborného zamestnanca – logopéda/školského logopéda - spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady pre výkon logopedických činnosti podľa paltnej legislatívy ( Vyhláška č. 1/2022 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).

Inovačné vzdelávanie je schválené MŠVVaŠ https://detskarec.sk/odbornici/aktualne/inovacne-vzdelavanie

Inovačné vzdelávanie dopĺňa už nadobudnutý základný kompetenčný rámec a to v súlade s európskym vnímaním vedného odboru logopédia, logopedickými štandardmi a tiež aktuálnymi klasifikáciami funkčnosti NKS.

PROGRAMY inovačného vzdelávania (1 program v trvaní 50 hodín) pripravujeme na zverejnenie priebežne na jeseň 2022,

Programy : 

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči: zajakavosť, brblavosť- 6.a7.2.2023, 27,28.3 a 29.3.2023, 18.4.2023 - ukončenie vzdelávania - certifikát.

Inovačné vzdelávanie: logopedická intervencia porúch čítanej a písanej reči (vrátane témy prediktorov gramotnosti, dyslexie, dysortografie) 21.a 22. september 2023, 18.-20. október a 3.november 2023 - ukončenie vzdelávania - certifikát.

Inovačné vzdelávanie Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia (zahŕňajúca ranú logopedickú intervenciu , Laheyovej model a VJP v predškolskom veku, pod.) pripravujeme - jar 2023, 

Kontakt: logopedi@detskarec.sk

/uploads/articles/68/trumbowyg/potvrdenie-o-opraveni-5.pdf

Pripravujeme aj inovačné vzdelávanie pre pedagógov /iných odbonrých zamestnancov v oblasti pomoci a podpory deťom/žiakom/študentom s NKS - Podpora inkluzívneho vzdelávania osôb s NKS.