Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie

Inovačné vzdelávanie

Z rozhodnutia MInisterstva školstva z 12.7.2022 sme získali Oprávnenie poskytovať inovačného vzdelávania (InV) pre logopédov/ školských logopédov. Evidečné číslo:34/2022-IV. Potvrdenie o oprávnení.

Kontakt na komunikáciu ohľadom vzdelávania : logopedi@detskarec.sk

Miesto konania vzdelávanie: Železničiarska 13, Bratislava 1

Obsahom inovačného vzdelávania je nadobudnutie nových, vedecky overených poznatkov, prehĺbenie odborných kompetencií a zručností, osvojovanie si inovatívnych pohľadov potrebných pre prácu logopéda/ školského logopéda.

Každý program InV v rozsahu 50 hodín/ 350 €:

1. Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči: zajakavosť, brblavosť- 6.2. a 7.2.2023, 27.3. , 28.3. a 29.3.2023, 18.4.2023 - ukončenie vzdelávania - certifikát. Kurz je obsadený. 

2.Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia (zahŕňajúca ranú logopedickú intervenciu , Laheyovej model a VJP v predškolskom veku, pod.) 20.-21.4.2023, 11.-12.5.2023 a 2.6.2023 - ukončenie vzdelávania a certifikát. Registrácia bude otvorená začiatkom roka 2023.

3. Inovačné vzdelávanie: logopedická intervencia porúch čítanej a písanej reči (vrátane témy prediktorov gramotnosti, dyslexie, dysortografie) 21.a 22. september 2023, 18.-20. október a 3.november 2023 - ukončenie vzdelávania - certifikát. Registrácia bude otvorená v  máji 2023. 

Pojem logopedická intervencia zahŕňa všetky komponenty odbornej logopedickej práce: prevenciu, diagnostiku, terapiu, poradenstvo a poradcovstvo, pričom inovačné vzdelávanie je zamerané na posilnenie odborných zručností pri práci s vybranými druhmi porúch jazyka, reči a komunikácie/ narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej len NKS).

Súčasťou vzdelávania je okrem nadobúdania a aplikovania nových poznatkov z vedného odboru logopédia do logopedickej praxe aj zvýšenie profesionality v komunikačných kompetenciách odborného zamestnanca – logopéda/školského logopéda - spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady pre výkon logopedických činnosti podľa paltnej legislatívy ( Vyhláška č. 1/2022 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).

Inovačné vzdelávanie dopĺňa už nadobudnutý základný kompetenčný rámec a to v súlade s európskym vnímaním vedného odboru logopédia, logopedickými štandardmi a tiež aktuálnymi klasifikáciami funkčnosti NKS.

Potvrdenie o oprávnení.

Pripravujeme aj inovačné vzdelávanie pre pedagógov /iných odborných zamestnancov v oblasti pomoci a podpory deťom/žiakom/študentom s NKS - Podpora inkluzívneho vzdelávania osôb s NKS.