Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie pre pedagógov a odborných zamestnancov - okrem logopédov

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov a odborných zamestnancov - okrem logopédov

Podpora inkluzívneho vzdelávania osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov - oprávnenie vykonávať IV vydané MŠVVaŠ 25.1.2023 č. 5/2023-IV v rozsahu 50 hodín (vzdelávanie je prezenčnou formou v pracovné dni, možno ukončenie vzdelávania bude v sobotu). 

Podrobný program a termíny pripravujeme, podrobné Informácie o termíne ďalšieho kurzu a registrácie budú zverejnené začiatkom novembra 2023 - jar 2024. Registrácia aktuálne nie je otvorená. Maximálny počet účastníkov v jednom kurze je 20.

Obsahom vzdelávania je nadobudnutie nových, vedecky overených poznatkov, prehĺbenie odborných i pedagogických kompetencií a zručností vymenovaných pedagogických a odborných zamestnancov pri práci s deťmi/ žiakmi (ďalej len „osôb“) s narušenou komunikačnou schopnosťou (ďalej len „NKS“) z monolingválneho i viaclingválneho prostredia. 

Súčasťou vzdelávania je oboznámenie sa s prácou logopéda pri logopedickej intervencii (t.j. prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a poradcovstve) pri jednotlivých druhoch NKS aj oboznámenie sa s multidisciplinárnym prístupom pri podpore osôb s NKS. Osvojenie si vhodných podporných opatrení so zameraním na špecifiká jednotlivých druhov a stupňov NKS ( napr. vývinová jazyková porucha /vývinová dysfázia/, poruchy plynulosti reči : zajakavosť a brblavosť, poruchy čítanej a písanej reči (aj v zmysle dyslexia, dysortografia),.. a iné). Obsahom budú aj praktické návody a riešenia pre skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania ako i podporu duševného zdravia detí/žiakov s NKS a ich rodín. Súčasťou vzdelávania je okrem nadobúdania a aplikovania nových poznatkov z vedného odboru logopédia do pedagogickej / poradenskej praxe aj podpora kooperácie s logopédmi/školskými logopédmi, členmi školského podporného tímu, či multidisciplinárneho tímu.

Vzdelávanie je určené kategóriám:  

Pedagogický zamestnanec v kategórii: učiteľ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy a majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja. Pedagogický zamestnanec v školách a školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so ŠVVP: učiteľ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy a majster odbornej výchovy, vychovávateľ.

Odborný zamestnanec: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg. 

Lektorkami budú logopedičky špecializujúce sa jednotlivé druhy NKS. 

Miesto konania vzdelávanie: Železničiarska 13, Bratislava 1

Potvrdenie o opravení vykonávať Inovačné vzdelávanie 

Cena : 350 e/50 hodín (prezečne a 10 hodín dištančne)

Tešíme sa na spoločný čas vzdelávania.

Tím IDR

Kontakt: logopedi@detskarec.sk