Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie pre pedagógov a odborných zamestnancov - okrem logopédov

Inovačné vzdelávanie pre pedagógov a odborných zamestnancov - okrem logopédov

Podpora inkluzívneho vzdelávania osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov - oprávnenie vykonávať IV vydané MŠVVaŠ 25.1.2023 č. 5/2023-IV v rozsahu 50 hodín (vzdelávanie je prezenčnou formou (40 prezenčne a 10 hodín dištančne)) v pracovné dni, termín ukončenie vzdelávania určíme priebežne). 

Registrácia aktuálne uzatvorená. Vzdelávanie budeme opakovať. Prosím do registrácie vpíšte do poznámky doplňujúce informácie nasledovné: 

-  uveďte skončený odbor aktuálnu pracovnú pozíciu, - rodné meno a trvalé bydlisko. Maximálny počet účastníkov v jednom kurze je 25, minimálny počet kedy vzdelávanie otvoríme je 15 - ten je naplnený.

Prihlasovanie na vzdelávanie je záväzné, fakturácia bude realizovaná pred vzdelávaním zálohovou platbou začiatkom januára 2024 a daňový doklad bude vystavený po uhradení príslušného poplatku v priebehu vzdelávania. Zálohovú platbu po jej vyplatení nevrátime. Následne budú frekventantom zaslané podrobnejšie informácie. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte mailom: logopedi (zavináč)detskarec.sk.

Vzdelávanie je určené kategóriám:
Pedagogický zamestnanec v kategórii: učiteľ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy a majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja. Pedagogický zamestnanec v školách a školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so ŠVVP: učiteľ: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy a majster odbornej výchovy, vychovávateľ.
Odborný zamestnanec: psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg. 

Obsah vzdelávania:

1.deň (26.1.2024)  od 10.00 - 18.00
Úvod - logopédia – základné pojmy, teoretické východiská, uplatnenie logopéda. Odborné činnosti logopéda / školského logopéda pri logopedickej intervencii (t.j. prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a poradcovstve). Druhy narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej NKS). Multidisciplinárna spolupráca.

2.deň (8.2.2024)
VJP – vývinová jazyková porucha. Teoretické východiská, základné pojmy, raná intervencia až po školský vek : nový šlabikár. Bilingvizmu. Aplikovanie poznatkov v pedagogickej a poradenskej praxi - multidisciplinárna spolupráca.

3.deň (9.2.2024)
Poruchy čítania a písania vrátane dyslexie/dysortografie. Teoretické východiská, prediktory úspešnej gramotnosti, štruktúrovaná gramotnosť, stratégie učenia / práce s textom. Aplikovanie poznatkov v pedagogickej a poradenskej praxi, multidisciplinárny prístup.

4. deň (14.3.2024)
Rozvíjanie porozumenia čítania a efektívne stratégie učenia. Riešenie problémov zameraných na skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania ako i podporu duševného zdravia detí/žiakov s NKS a ich rodín. 

5.deň (15.3.2024)
Poruchy plynulosti reči: zajakavosť a brblavosť. Teoretické východiská a základné pojmy. Použitie vhodných stratégie pri komunikácii s deťmi/žiakmi so zajakavosťou. Význam komunikačného a sociálneho kontextu pri zajakavosti. Aplikovanie poznatkov v pedagogickej a poradenskej praxi, multidisciplinárny prístup.
Podpora kooperácie s logopédmi/školskými logopédmi a s členmi školského podporného tímu či multidisciplinárneho tímu.

Termín ukočenia a podmienky ukončenia IV budú prezentované na prvom stretnutí Inovačného vzdelávania. 

Lektorky: Mgr. Martina Zubáková, PhD., PhD. doc. Svetlana Kapalková, PhD.,  Mgr. Michaela Hrmová Adamiková; PhDr. Jana Brnová, 
Mgr. Hana Laciková, PhD.

Súčasťou vzdelávania je oboznámenie sa s prácou logopéda pri logopedickej intervencii (t.j. prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a poradcovstve) pri jednotlivých druhoch NKS aj oboznámenie sa s multidisciplinárnym prístupom pri podpore osôb s NKS. Osvojenie si vhodných podporných opatrení so zameraním na špecifiká jednotlivých druhov a stupňov NKS ( napr. vývinová jazyková porucha /vývinová dysfázia/, poruchy plynulosti reči : zajakavosť a brblavosť, poruchy čítanej a písanej reči (aj v zmysle dyslexia, dysortografia),.. a iné). Obsahom budú aj praktické návody a riešenia pre skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania ako i podporu duševného zdravia detí/žiakov s NKS a ich rodín. Súčasťou vzdelávania je okrem nadobúdania a aplikovania nových poznatkov z vedného odboru logopédia do pedagogickej / poradenskej praxe aj podpora kooperácie s logopédmi/školskými logopédmi, členmi školského podporného tímu, či multidisciplinárneho tímu.

Počas vzdelávania poskytujeme malé občerstvenie (káva, nápoje), obedy si účastníci zabezpečujú individuálne mimo prednáškovej sály.

Zmena termínov vyhradená - v kompetencii realizátora vzdelávania. Obsahom vzdelávania je nadobudnutie nových, vedecky overených poznatkov, prehĺbenie odborných i pedagogických kompetencií a zručností vymenovaných pedagogických a odborných zamestnancov pri práci s deťmi/ žiakmi (ďalej len „osôb“) s narušenou komunikačnou schopnosťou (ďalej len „NKS“) z monolingválneho i viaclingválneho prostredia. 

Miesto konania vzdelávanie: Železničiarska 13, Bratislava 1

Potvrdenie o opravení vykonávať Inovačné vzdelávanie 

Cena: 380 EUR/50 hodín ( 40 prezenčne a 10 hodín dištančne)

Cena po 1.1.2024 sa môže meniť. Príplatok za inovačné vzdelávanie sa od 1. 9. 2019 poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín. Tento príplatok sa poskytne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o jeho vyplácanie a vypláca sa po dobu siedmich rokov. Podmienkou je, že sa Vám nevypláca príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, prípadne iný príplatok za profesijný rozvoj, pretože celkovú suma týchto príplatkov môže byť najviac 12 %.

Tešíme sa na spoločný čas vzdelávania.

Tím IDR

Kontakt: logopedi(zavináč)detskarec.sk