Projekty | InterACT - Attitude Change and Tolerance Program

InterACT - Attitude Change and Tolerance Program

InterACT - Attitude Change and Tolerance Program -  ide o antidiskriminačný program s overenou účinnosťou v USA a Poľsku. Autorkou programu je Dr. Mary Weidner z USA (Edinboro University, 2015). Program vychádza z princípov terapie ACT (Acceptance and Commitment Therapy) a je určený pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku.

„Každý z nás je iný a predsa rovnaký - každý z nás je výnimočný!“.

Cieľom programu je podpora primeraných postojov detí predškolského a mladšieho školského veku k rôznym druhom znevýhodnení a k zajakavosti, podpora inklúzie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

Deti sa v programe učia, ako komunikovať s deťmi, ktoré sú v niečom odlišné (napr.: sú na vozíku, majú odlišnú farbu pleti, zajakávajú sa a pod.). Naučia sa, ako sa správať, čo robiť, príp. nerobiť, ak sa niekto zajakáva, aby komunikácia bola prirodzená a v príjemnej atmosfére. 

Obsah programu:

1.dve edukačné videá v rozsahu 15-20 minút s témami: Rovnakí a odlišní, Porozumenie iným;
2.tematická pieseň;
3.skupinové diskusie; 
4.pracovné listy určené deťom.

Dôkazy o účinnosti programu:

Výskumy realizované v USA, Turecku, Bosne Hercegovine, Poľsku, na Slovensku (2):

1. o stigmatizácii, nesprávnych informáciách a postojoch k zajakavosti: International Project on Attitudes Toward Human Attributes - IPATHA;

2. o tom, čo deťom/dospelým so zajakavosťou skutočne pomáha: Personal Appraisal of Support for Stuttering–Adult/ Children/ Parents (PASS–Ad; PASS –Ch, PASS-P);

3. o účinku programu InterACT ako prevencie, podpory akceptovania a tolerancie detí so zajakavosťou ako aj detí s iným postihnutím či druhom narušenej komunikačnej schopnosti: Public Opinion Survey of Human Attributes–Stuttering (POSHA–S). 

Výsledky dotazníka „Spoločenský postoj k ľuďom - Overal Stuttering Score“ vo viacerých krajinách (Turecko, USA, Poľsko, Bosna a Hercegovina) ukázali, že postoje detí sú vytvorené už v predškolskom a mladšom školskom veku a v oblasti zajakavosti pretrváva v postojoch a vedomostiach detí mnoho mýtov (napr. že deti so zajakavosťou sú plaché, že je nápomocné, ak im povieme, aby hovorili pomalšie a pod.). Výsledky ukázali, že je nutné edukovať deti priamo v tomto veku a preventívne podporiť správne postoje k deťom so zajakavosťou, k zajakavosti samotnej a tiež k iným typom postihnutí. Potrebná je podpora správnych postojov nezajakavých detí k deťom so zajakavosťou, ale aj samotného dieťaťa so zajakavosťou.

Program je overený pomocou dotazníkov zisťujúcich zmeny postojov u detí pred a po absolvovaní programu InterACT. Tieto dotazníky dokazujú účinok programu v oblasti prevencie, podpory, akceptovania a tolerancie detí so zajakavosťou, ako aj detí s iným postihnutím.

Program môžu vykonávať logopédi prípadne iní odborníci po získaní certifikátu a absolvovaní workshopu realizovaného Inštitútom detskej reči v Bratislave.

Adaptácia slovenskej verzie prebieha garant adaptácie H. Laciková a M.Hrmová Adamiková, K.Schweighoferová,2020 - 2023, SCPP Inštitút detskej reči, Bratislava, v umeleckej spolupráci s profesionálmi : Spievankovo

Prvé školenia logopédov pripravujeme na jeseň 2023.

V prípade potreby kontaktujte lacikova@detskarec.sk