Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Moje dieťa potrebuje psychologickú starostlivosť

Moje dieťa potrebuje psychologickú starostlivosť

Každý človek je bio-psycho-socio-spirituálnou bytosťou. Tieto roviny sú v nás prítomné, navzájom poprepájané a súvisiace.

Ak chceme efektívne podporiť dieťa vo vývine reči a jazyka, v dobrej komunikačnej zručnosti, je okrem poznania úrovne jazykového vývinu nutné poznať aj aktuálnu úroveň psychického vývinu dieťaťa. Diagnostika psychológa je potrebná pre správne uzavretie niektorých logopedických diagnóz, ale tiež pre optimálne a cielené nastavenie terapie (logopedickej, psychologickej stimulácie). Aby bola kvalita života dieťaťa čo najvyššia, často je potrebná podpora zdravého vývinu osobnosti, stimulácia emocionálnych, sociálnych zručností dieťaťa, či podpora širšieho komunikačného a sociálneho prostredia dieťaťa, rodiny.

V našom logopedickom zariadení je spolupráca logopéda so psychológom (venujúcim sa vývinovej psychológii) štandardnou súčasťou starostlivosti o našich klientov. Psychológ zohľadňuje a hodnotí oblasti vývinu dieťaťa komplexne. Poskytuje:

• psychologickú diagnostiku
• psychologickú terapiu, stimuláciu
• poradenstvo a konzultácie pre rodičov.

Psychologická diagnostika

Na psychologickom vyšetrení sa pomocou verbálnych aj neverbálnych metodík snažíme vytvoriť pre dieťa prostredie, v ktorom môže naplno prejaviť svoj potenciál. Posúdenie jeho aktuálnej kognitívnej/intelektovej úrovne spolu s posúdením jednotlivých oblastí - pamäte, vizuálneho a sluchového vnímania, vizuomotorickej koordinácie, pracovného tempa, schopnosti koncentrácie pozornosti, ale aj osobnostných charakteristík, emocionálneho a sociálneho rozvoja dieťaťa - nám pomáhajú vytvoriť si komplexnejší obraz o ňom, pochopiť, ktoré sú jeho silné stránky, na čom môžeme stavať, a kde naopak potrebuje stimuláciu schopností, prípadne získame vedomosť/zručnosť ako správnymi stratégiami kompenzovať určité nedostatky.

Psychologické zhodnotenie realizujeme u našich klientov už v ranom veku (cca od 3 rokov), štandardne aj v období okolo 4 rokov, či pred zaškolením okolo 6. roku (posúdenie školskej pripravenosti, spôsobu zaškolenia) a v školskom veku (až u 60% detí s narušenou komunikačnou schopnosťou sa rozvinie v školskom veku dyslexia, dysortografia).

Psychologická terapia, stimulácia

Ako súčasť odbornej starostlivosti o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sú v logopedickej starostlivosti nášho zariadenia, ponúkame tiež možnosť navštevovať pravidelné stimulačné stretnutia pod vedením psychológa (individuálnou alebo skupinovou formou), ktoré sú zamerané na:

• podporu rozvoja kognitívneho vývinu dieťaťa - náplň týchto stretnutí sa buduje na základe dostupných výsledkov zo vstupnej diagnostiky, vyplývajúc zo silných a slabších stránok dieťaťa - každý stimulačný program je z tohto dôvodu jedinečný, priamo prispôsobený potrebám dieťaťa,
• rozvoj sociálnych kompetencií dieťaťa a podporu jeho osobnostného vývinu,
• rozvoj grafomotorických zručností dieťaťa individuálnou aj skupinovou formou.

Poradenstvo a konzultácie pre rodičov

Rodičom (prípadne pedagógom) našich klientov ponúkame možnosť základného psychologického poradenstva v súvislosti s rôznorodými výchovnými ťažkosťami ich dieťaťa (napr. ako správne určiť hranice vo výchove dieťaťa, ako prekonať prvé obdobie vzdoru a negativizmu, ako sa čo najefektívnejšie popasovať so súrodeneckou rivalitou, výraznejšími zmenami v rodine).

Poskytujeme tiež konzultácie ohľadom výsledkov psychologického vyšetrenia ale i edukáciu rodičov v oblasti sociálnej a vývinovej perspektívy ich detí v kontexte logopedickej diagnózy dieťaťa ako podpory zdravého prístupu k deťom s NKS.

Zaujímavosti:

Inšpirácie k výchove detí v našom digitálnom svete knihy (klub nerozbitných detí a krotitelia displejov) a krátky rozhovor (nie len) o tom, že potrebujeme ovládnuť moderné technológie skôr, ako ony ovládnu naše deti si s autorkou kníh môžete prečítať online.

https://zastolom.sk/slavka-kubikova-digitalne-deti-nevydrzia-namahu/