Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Moje dieťa nevie povedať všetky hlásky

Moje dieťa nevie povedať všetky hlásky

Neschopnosť správne vysloviť a/alebo používať hlásky materinského jazyka označujeme termínom „narušenie zvukovej roviny reči“.
Každé dieťa si musí počas vývinu zvukovej roviny reči osvojiť dve pravidlá:
• pravidlá výslovnosti hlások materinského jazyka (artikulačná oblasť);
• pravidlá ich používania v rečovom prejave (fonologická oblasť).
Na základe dvoch uvedených pravidiel rozlišujeme teda narušenie zvukovej roviny reči v oblasti artikulačnej a fonologickej. Pri artikulačnej poruche dieťa tvorí hlásky na nesprávnom mieste, alebo nesprávnym spôsobom (napr. pri vyslovovaní sykaviek vkladá jazyk medzi zuby alebo hlásku r tvorí tzv. hrdelným spôsobom), alebo ich nevie vysloviť vôbec. Pri fonologickej poruche pozorujeme nahrádzanie artikulačne náročnejších hlások jednoduchšími hláskami (napr. lampa – uampa) alebo ich vynechávanie (napr. ruka – uka).

Dôležité je teda rozlišovať medzi artikulačnou a fonologickou poruchou a nezabúdať aj na vek dieťaťa. Ak napríklad dieťa vo veku štyroch rokov nevie vysloviť hlásku r a nahrádza ju hláskou l (napr. povie luka namiesto ruka) je to v poriadku, keďže jeho artikulačné orgány ešte nemusia vedieť vysloviť túto ťažkú hlásku. Ak však štvorročné dieťa vyslovuje r tzv. hrdelným spôsobom, ide už o chybu (rotacizmus), ktorú je potrebné odstrániť čím skôr.

Logopéda je potrebné vyhľadať, ak dieťa:
v troch rokoch nevie správne vyslovovať hlásky m, n, p, h, t, k;
v štyroch rokoch nevie správne vyslovovať hlásky f, v, g, b, j, d;
v piatich rokoch alebo najneskôr pred nástupom do školy nevie vyslovovať všetky ostatné hlásky vo všetkých pozíciách v slove.

Reč štvorročného dieťaťa v konverzácii by mala byť pre cudziu osobu zrozumiteľná na 100 %. Znížená zrozumiteľnosť reči indikuje oneskorovanie alebo narušenie vývinu zvukovej roviny reči.

Veľmi častou príčinou narušenej artikulácie býva zväčšená nosohltanová mandľa, ktorá spôsobuje: myofunkčné poruchy (pri správnom dýchaní jazyk vypĺňa podnebie, pri zväčšenej nosovej mandli leží v ústnej dutine na spodnom zuboradí, a tak pri prehĺtaní namiesto tlaku na podnebie tlačí na zuby, deformuje ich a pri prehĺtaní sa vysúva z ústnej dutiny); neschopnosť diferencovať sykavky v reči; nedostatočný výdychový prúd vzduchu (potrebný na vyvodenie hlásky r). Za ďalšie príčiny chybnej artikulácie môžeme považovať aj anomálie rečových orgánov; pohybovú neobratnosť či nešpecifickú dedičnosť.

Ak máte pochybnosti o vývine zvukovej roviny reči vášho dieťaťa, určite sa neváhajte obrátiť na odborníka. Ten posúdi, či ide o fyziologický vývin alebo sú vaše obavy oprávnené.