Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Moje dieťa je predškolák a neviem, či môže ísť do školy

Moje dieťa je predškolák a neviem, či môže ísť do školy

Nástup do školy patrí medzi najvýznamnejšie míľniky v živote dieťaťa. Mení sa jeho životná rola, zabehaný životný štýl a aj denný režim.

Každý rodič aj učiteľ chce, aby malo dieťa v škole dobrý štart, aby sa mu darilo, aby mu šlo čítanie, písanie a počítanie ľahko. To, či je dieťa pripravené na vstup do školy rozumovo, emocionálne, sociálne, jazykovo i telesne (teda či dosiahlo tzv. školskú zrelosť, školskú spôsobilosť), alebo je preň vhodnejšie, aby mu bolo poskytnutého viac času na vývin a osvojenie si potrebných zručností pred zaškolením, môže posúdiť odborník (psychológ, logopéd... a pod.).

Pri vstupe dieťaťa do školy sa od neho vyžaduje, aby bolo na takej úrovni telesného a psychického vývinu, aby sa bez problémov adaptovalo na prácu v škole, aby vedelo prijať čo najskôr rolu školáka. Okrem toho sa predpokladá, že deti vstupujúce do školy ovládajú určitý okruh vedomostí, konkrétnych predstáv a niektorých pojmov, majú základné vedomosti o prírode, o ročných obdobiach, o živote a práci ľudí. Majú predpoklady na nadväzovanie vzájomných vzťahov, dokážu spoločne pracovať a hrať sa, pomáhať si a vykonávať zadané primerané úlohy. Nesmierne dôležitá pre osvojenie gramotnosti (čítania, písania a počítania) je aj primeraná úroveň reči a jazyka – veď učenie sa čítať a písať znamená vlastne používať jazyk v symbolickej rovine.

Čo by mal už predškolák zvládať?

Kognitívny vývin:

 • spočítať 10 a viac predmetov
 • správne pomenovať všetky základné farby, rozlišuje niekoľko odtieňov
 • rozumieť veciam, ktoré používame každý deň (ako napr. jedlo alebo peniaze)
 • nakresliť človeka tak, aby zachytil aspoň 6 častí tela
 • nakresliť podľa predlohy trojuholník a iné geometrické tvary
 • porozumieť konceptu času, orientovať sa v čase
 • napísať niekoľko písmen a číslic
 • rozpoznať svoje meno keď je napísané, vedieť napísať svoje meno.

Sociálny a emocionálny vývin:

 • chce urobiť radosť svojim kamarátom
 • chce sa podobať svojim kamarátom
 • dokáže sa jednoduchšie prispôsobovať pravidlám
 • rád(a) spieva, tancuje, hrá divadielko
 • rozumie rozdielu medzi fantáziou a realitou, medzi „akože“ a „naozaj“
 • rozlišuje kto je chlapec a kto dievča
 • vyjadruje čo sa mu páči a čo nepáči
 • prejavuje vzrastajúcu samostatnosť (v obliekaní, jedení, hygiene)
 • vyhľadáva nové zážitky
 • dokáže požiadať, ako aj spolupracovať.

Rečový vývin a komunikácia:

 • reč je jasná, zrozumiteľná, používa dlhšie vety (min. 5 slov)
 • dokáže porozprávať príbeh celými vetami, je pre iných zrozumiteľný
 • správne používa budúci a minulý čas
 • zaujíma sa o okolie, kladie otázky, komentuje udalosti, vie verbalizovať svoje potreby a priania veku primeraným spôsobom
 • vie povedať svoje meno a adresu.

Fyzický a pohybový vývin:

 • dokáže stáť na jednej nohe najmenej 10 sekúnd
 • vie skákať aj preskočiť niečo
 • robí kotrmelce
 • používa vidličku a lyžičku, aspoň niekedy používa aj nôž
 • samostatne používa toaletu, udržiava hygienu
 • vie sa hojdať, lezie.

Škola pri vzdelávaní kladie pomerne vysoké nároky na žiakov. Cítia to všetky deti, zvlášť tie, ktorých schopnosti sú nerovnomerne rozvinuté. Často nesústredenosť dieťaťa a znížená úroveň pozornosti negatívne ovplyvní jeho výkon. Už mierne oslabená pamäť alebo percepcia, vizuo-motorická koordinácia či priestorová predstavivosť môžu pri učení rýchlejšie vyčerpať dieťa a spôsobovať, že zaostáva za pracovným tempom triedy. Preto je potrebné, aby dieťa vstupovalo do školy pripravené zvládať požiadavky, ktoré škola prináša.

Ak máte pochybnosti, či je vaše dieťa na vstup do školy dostatočne pripravené, s posúdením jeho úrovne pripravenosti na školu vám radi pomôžeme komplexným vyšetrením.