Naši špecialisti | Mgr. Kristína SCHWEIGHOFEROVÁ

Mgr. Kristína SCHWEIGHOFEROVÁ

• logopedička
• špecializuje sa na oblasť porúch plynulosti reči v ranom a predškolskom veku  

Má tiež bohaté skúsenosti s vedením individuálnej práce s deťmi s vývinovou jazykovou poruchou, narušením zvukovej roviny reči a vedením skupinových detských terapií (Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Kurzu interaktívneho čítania). Venuje sa adaptácií terapeutických materiálov pre deti s poruchami plynulosti reči do slovenského jazyka a osvetovej činnosti. Participuje na vzdelávaní odborníkov, rodičov a príbuzných našich klientov a tiež na praktickom vzdelávaní študentov logopédie.