Naši špecialisti | Mgr. Michaela HRMOVÁ ADAMIKOVÁ

Mgr. Michaela HRMOVÁ ADAMIKOVÁ

• logopedička
• špecializuje sa na oblasť porúch plynulosti reči u detí a dospelých 

Má skúsenosti s diagnostikou a vedením individuálnej aj skupinovej terapie u detí s vývinovou jazykovou poruchou, vývinovými poruchami učenia, zajakavosťou, brblavosťou. Podieľa sa na vzdelávaní odborníkov, rodičov, vedení skupinových terapií pre rodičov detí so zajakavosťou. Tiež participuje na vedení odbornej praxe pre študentov logopédie, ako i supervízie našich odborných zamestnancov a je spoluautorkou niekoľkých odborných článkov. Je zároveň kognitívno-behaviorálnou psychoterapeutkou.