Naši špecialisti | PhDr. Lucia PALUGYAYOVÁ

PhDr. Lucia PALUGYAYOVÁ

• logopedička
• špecializuje sa na oblasť vývinu reči u detí v predškolskom veku, oblasť narušenia zvukovej roviny reči a bilingvizmus 

Je spoluautorkou odborných článkov, prednášok a tiež kníh zameraných na tréning správnej výslovnosti. Participuje na vedení logopedickej praxe, vzdelávaní odborníkov i rodičov detí s NKS. Má bohaté skúsenosti s vedením individuálnej i skupinovej terapie detí s NKS (Logopedická predškolská príprava, Kurz interaktívneho čítania), participuje na skríningu v predškolských zariadeniach a cielene sa venuje logopedickej osvetovej činnosti.