Naši špecialisti | Mgr. art. Mgr. Martina ZUBÁKOVÁ PEREGRINOVÁ, PhD.

Mgr. art. Mgr. Martina ZUBÁKOVÁ PEREGRINOVÁ, PhD.

• logopedička
• špecializuje sa na oblasť porúch písanej a čítanej reči a starostlivosť o deti s vývinovou jazykovou poruchou v školskom veku  

Je zároveň vysokoškolskou pedagogičkou, výskumne sa venuje problematike dyslexie u slovensky hovoriacich detí a rovnako aj výskumu komunikácie u detí s PAS. Je autorkou viacerých odborných metodík a článkov. V centre pracuje s deťmi individuálnou aj skupinovou formou, najmä s deťmi s ťažkosťami v čítaní a pravopise (dyslexiou, dysortografiou), súčasťou jej činnosti je aj podpora rodín týchto detí a vzdelávanie pedagógov v danej oblasti.