Projekty | Slovná zásoba ako ukazovateľ vývinovej jazykovej úrovne monolingválnych a bilingválnych detí v predškolskom veku

Slovná zásoba ako ukazovateľ  vývinovej jazykovej úrovne monolingválnych  a bilingválnych detí v predškolskom veku

Projekt sa zameriava na štandardizáciu testu na hodnotenie slovenej zásoby slovenských detí. Dôležitou súčasťou, za ktorú zodpovedá SCŠPP IDR, je hodnotenie slovnej zásoby u detí s jazykovými ťažkosťami a s poruchami plynulosti reči. Výsledkom bude test s normami, ktorý pomôže v logopedickej diagnostike práve u tejto skupiny detí.

Projekt v našom zariadení realizujeme v spolupráci s Univerzitou Komenstkého (Katedrou logopédie) a Prešovskou Univerzitou. Časovo prebieha v rokoch 2022-2024. Viac info o grante a cieľoch na APVV grant-20-0126

Projekt sa môže realizovať vďaka finančnej podpore agentúry  APVV.

Ďakujeme kolegyniam: logopedičkám a psychologičke zo SCPP Inštitút detskej reči a tiež rodičom našich klientov za spoluprácu a pomoc  - blížime sa k ukočeniu zbierania dát (7/2023).