Projekty | InterACT - antidiskriminačný program

InterACT - antidiskriminačný program

InterACT - Attitude Change and Tolerance Program -  ide o antidiskriminačný program s overenou účinnosťou v USA a Poľsku. Autorkou programu je Dr. Mary Weidner z USA (Edinboro University, 2015). Program vychádza z princípov terapie ACT (Acceptance and Commitment Therapy) a je určený pre deti predškolského veku a mladšieho školského veku.

Cieľ programu: podpora adekvátnych postojov detí predškolského a mladšieho školského veku k rôznym druhom obmedzení (postihnutí) a najmä problémov v komunikácii - zmena postoja k zajakavosti. Program podporuje inklúziu detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Deti sa v programe učia, ako adekvátne reagovať na rôzne typy narušení či ťažkostí – napr. v pohybe alebo v komunikácii. Učia sa, ako sa správať, čo robiť a čo nerobiť, ak sa niekto zajakáva, aby bola komunikácia prirodzená a v príjemnej atmosfére.

Motto programu: „Každý z nás je iný a každý taký istý - každý z nás je výnimočný!“.

Obsah programu:

1. dve edukačné videá v trvaní cca. 15-20 minút (1. rovnakí a takí istí; 2. porozumenie iným)

2. tematická pieseň

3. skupinové diskusie – diskusné karty

4. pracovné činnosti – pracovné listy pre deti s metodickým usmernením pre učiteľov.

Evidence based program – založený na dôkazoch:

- Realizované výskumy o stigme, nesprávnych informáciách a postojoch k zajakavosti u detí od 6 rokov vo viacerých krajinách (USA, Turecko, Bosna a Hercegovina, Poľsko). Z výskumov vyplynula potreba prevencie a zmeny postojov rovesníkov.

- Realizovaný výskum o tom, čo deťom so zajakavosťou skutočne pomáha (dotazník PASS /Personal Appraisal of Support for Stuttering/ pre dospelých so zajakavosťou, deti so zajakavosťou a rodičov detí so zajakavosťou; zisťovalo sa subjektívne vnímanie podpory z perspektívy človeka, ktorý sa zajakáva).

- Program je overený pomocou dotazníkov zisťujúcich zmeny postojov u detí pred a po absolvovaní programu InterACT. Tieto dotazníky dokazujú účinok programu v oblasti prevencie, podpory, akceptovania a tolerancie detí so zajakavosťou, ako aj detí s iným postihnutím.

- Výsledky dotazníka „Spoločenský postoj k ľuďom - Overal Stuttering Score“ vo viacerých krajinách (Turecko, USA, Poľsko, Bosna a Hercegovina) ukázali, že postoje detí sú vytvorené už v predškolskom a mladšom školskom veku a v oblasti zajakavosti pretrváva v postojoch a vedomostiach detí mnoho mýtov (napr. že deti so zajakavosťou sú plaché, že je nápomocné, ak im povieme, aby hovorili pomalšie a pod.). Výsledky ukázali, že je nutné edukovať deti priamo v tomto veku a preventívne podporiť správne postoje k deťom so zajakavosťou, k zajakavosti samotnej a tiež k iným typom postihnutí. Potrebná je podpora správnych postojov nezajakavých detí k deťom so zajakavosťou, ale aj samotného dieťaťa so zajakavosťou.

Pred aplikáciou programu v MŠ je nutné absolvovať online workshop (M.Weidner, H.Laciková), ktorý poskytuje základné informácie o zajakavosti (multifaktoriálne príčiny – neurofyziológia a genetika, príznaky, fakty/ mýty, výskyt v detskej populácii, atď.).

Adaptácia slovenskej verzie: H. Laciková a kol., 2020, SCŠPP Inštitút detskej reči, Bratislava,
lacikova@detskarec.sk