Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Poruchy čítania a pravopisu, vrátane jazykových a rečových, nejazykových prediktorov gramotnosti.

Poruchy čítania a pravopisu, vrátane jazykových a rečových, nejazykových prediktorov gramotnosti.

Teoretické východiská, prediktory gramotnosti, poradenstvo a poradcovstvo, logopedická diagnostika a terapia - model štruktorovanej gramotnosti, individuálne vs. skupinové terapie, sociálny kontext porúch písanej a čítanej reči, dyslexie a dysortografie, podpora detí v školskom prostredí a ich rodičov na všetkých úrovniach vzdelávania.

Program vzdelávania zverejníme v septembri 2022.