Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia

Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia  -  zahŕňajúca ranú logopedickú intervenciu, Laheyovej model, GPS, VJP v predškolskom veku a pod.). Min. počet 13 účastníkov, max. počet 20 uchádzačov - aktuálne sú registrovaní uchádzači evidovaní ako náhradníci.

Termín inovačného vzdelávania: 20.-21.4.2023, 11.-12.5.2023 a 2.6.2023 (od 8.30 -17.00), rozsah 50 hodín (prezenčne/dištančne).

Miesto: Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, Bratislava 811 04 -3.poschodie.

Prihlasovanie na vzdelávanie je záväzné, fakturácia bude realizovaná mesiac pred začiatkom kurzu - zálohovou faktúrou, daňový doklad bude frekventantom vystavený počas kurzu. Po overení kvalifikačných predpokladov (vyhláška 1/2020 Z.z) a uhradení príslušného poplatku budú participantom zaslané podrobnejšie informácie. 

Lektorky TU
doc. Svetlana Kapalková, PhD. (PdF UK)
PhDr. Lucia Palugyayová, Mgr. Oľga Tokárová, PhD. , Mgr. Mária Ruhalovská - (SCPP IDR) 

Cena: 350 eur

Program vzdelávania na stiahnutie TU.

Obsah programu inovačného vzdelávania Jazyková porucha: raná intervencia, diagnostika a terapia.

 • Jazyková porucha a Vývinová jazyková porucha, raná intervencia, diagnostika jazykových schopností.
   20.4.2023, 8.30 – 17.00 ( prezenčne 10 hodín).
 • Laheyovej model hodnotenia jazykových schopností.
  21.4.2023, 8.30 – 17.00 , (prezenčne 10 a dištančne 2 hodiny).
 • Gramatický profil – GPsk. Ciele intervencie na základe záverov komplexnej diagnostiky v ranom a predškolskom veku. Bilingvizmus.
  11.5.2023, 8.30 – 17.00 .
 • Logopedická intervencia pri VJP.
  12.5.2023, 8.30 – 17.00 (prezenčne 10 hodín a dištančne 1 hodina).
 • Vývinová jazyková porucha v predškolskom veku, skupinové formy intervencie.
  2.6.2023, 8.30 – 14.30 (7 hodín prezenčne).

Prezentovanie záverečných výstupov pre získanie certifikátu 2.6.2023 od 15 – 17.30 : 

 • Hodnotenie jazykových schopností podľa Laheyovej modelu (1 klient).
 • Stanovenie cieľov intervencie a terapeutického plánu pre 1 klienta, videoukážka príkladu intervenčného postupu (max.2 min). 2.6.2023

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte mailom : logopedi@detskarec.sk

Počas vzdelávania poskytujeme malé občerstvenie (káva, nápoje), obedy si účastníci zabezpečujú individuálne mimo prednáškovej sály. 

Zmena termínov vyhradená - v kompetencii realizátora vzdelávania a lektorov.

Tešíme sa na spoločný čas vzdelávania.

Tím IDR

Príplatok za inovačné vzdelávanie sa od 1. 9. 2019 poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín. Tento príplatok sa poskytne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o jeho vyplácanie a vypláca sa po dobu siedmich rokov. Podmienkou je, že sa Vám nevypláca príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, prípadne iný príplatok za profesijný rozvoj, pretože celkovú suma týchto príplatkov môže byť najviac 12 %.