Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Intervencia pri poruchách plynulosti reči (PPR: zajakavosť/brblavosť)

Intervencia pri poruchách plynulosti reči (PPR: zajakavosť/brblavosť)

ICF model; poradenstvo a poradcovstvo, diagnostika (hodnotenie primárnych a sekundárnych príznakov), terapia zajakavosti, preventívny program; špecifiká terapie modifikácie zajakavosti; dôležitosť podpory rodičov a nevyhnutné kompetencie logopéda v procese intervencie pri PPR; iné dôležité témy v kontexte PPR.

Zverejnenie podrobného programu v septembri 2022.