Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

V rámci inovačného vzdelávania sa logopédi a školskí logopédi môžu oboznámiť s najnovšími poznatkami v oblasti porúch plynulosti reči, so zameraním na schopnosť poskytnúť logopedickú intervenciu postavenú na modeli ICF – Medzinárodnej klasifikácii funkčnosti pri MODIFIKÁCII ZAJAKAVOSTI A BRBLAVOSTI. 

Cieľom inovačného vzdelávania je nadobudnutie nových, vedecky overených poznatkov v oblasti logopedickej prevencie, diagnostiky, terapie, poradenstva a poradcovstva pri poruchách plynulosti reči. Vzdelávanie je realizované prezenčne, niektoré čiastkové úlohy frekventanti realizujú dištančnou formou.

Cieľová skupina - odborní zamestnanci: logopédi/školskí logopédi, vzdelávanie otvárame pri počte  min. 13 účastníkov, maximálne 20. Logopédi/školskí logopédi . Frekventanti musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2022 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - (k nahliadnutiu diplom pred začiatkom vzdelávania). Registrácia je otvorená do naplnenia počtu - traja nad počet budú ako náhradníci, ale táto skutočnosť im bude obratom oznámená.

Kurz je obsadený. Opakovanie pripravujeme na rok 2024.

Miesto: Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, Bratislava 811 04
Termín posledného vzdelávania od 9.30- 17.00 :
27.3.2023. 28.3. - 29.3.2023
UKONČENIE skúškou: 18.4. 2023  od í.š0 – 13.00 online
Cena: 450 EUR

Verzia vzdelávania pre tlač je TU

Lektorky: Mgr. Hana Laciková, PhD. ; Mgr. Michaela Hrmová Adamiková; Mgr. Kristína Schweighoferová - Informácie o lektorkách

Program inovačného vzdelávania: Poruchy plynulosti reči 

1. Terminologické vymedzenie PPR, aktualizácia informácii o problematike porúch plynulosti reči, ICF model (PPR so vznikom v detstve – zajakavosť; brblavosť). 6.2.2023,  9.00 – 16.30

2. Inovačné diagnostické hodnotiace nástroje pri poruchách plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť) v jednotlivých vekových kategóriách klientov, diferenciálna diagnostika v oblasti PPR. 7.2.2023. Spolu 18 prezenčných /2 dištančne hodiny.

3. Terapeutické prístupy k poruchám plynulosti reči (zajakavosť) v ranom a predškolskom veku so zameraním na MODIFIKÁCIU zajakavosti. Význam personálneho a komunikačno-sociálneho kontextu klienta; participácia rodičov v procese logopedickej terapie pri PPR.  

4. Terapeutické prístupy k poruchám plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť) v školskom, u adolescentov a dospelých.
Spolupráca s pedagógmi a školským podporným tímom v školskom prostredí. 27., 28.3 a 29.3.2023.  Spolu (3. a 4. bod -3 dni) 28 prezenčných hodín /2 dištančne hodiny.

Výstup pre získanie certifikát, Esej o PPR v kontexte programu vzdelávania + prezentovanie prípadovej štúdie max. 10 min. + hodnotenie vzdelávania. 

Prihlasovanie na vzdelávanie je záväzné, fakturácia bude realizovaná začiatkom roku 2023 zálohovou platbou a daňový doklad bude vystavení po uhradení príslušného poplatku v deň kurzu. Následne budú frekventantom zaslané podrobnejšie informácie. V prípade nejasností nás prosím kontaktujte mailom : logopedi@detskarec.sk.

Počas vzdelávania poskytujeme malé občerstvenie (káva, nápoje), obedy si účastníci zabezpečujú individuálne mimo prednáškovej sály.

Zmena termínov vyhradená - v kompetencii realizátora vzdelávania. Potvrdenie o opravnení vykonávať inovačné vzdelávanie

Tešíme sa na spoločný čas vzdelávania.

IDR

Príplatok za inovačné vzdelávanie sa od 1. 9. 2019 poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín. Tento príplatok sa poskytne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o jeho vyplácanie a vypláca sa po dobu siedmich rokov. Podmienkou je, že sa Vám nevypláca príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, prípadne iný príplatok za profesijný rozvoj, pretože celkovú suma týchto príplatkov môže byť najviac 12 %.