Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

V rámci inovačného vzdelávania sa logopédi a školskí logopédi môžu oboznámiť s najnovšími poznatkami v oblasti porúch plynulosti reči, so zameraním na schopnosť poskytnúť logopedickú intervenciu formou MODIFIKÁCIE ZAJAKAVOSTI A BRBLAVOSTI. postavenú na modeli ICF – (Medzinárodnej klasifikácii funkčnosti) 

Cieľová skupina - odborní zamestnanci: logopédi/školskí logopédi.
Frekventanti musia spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky 173/2023 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - (je potrebné pripraviť si diplom k nahliadnutiu pred začiatkom vzdelávania).

Zmena termínov vyhradená - v kompetencii realizátora vzdelávania. Vzdelávanie otvárame pri minimálnom počte 16 účastníkov, maximálny počet účastníkov je 20. Registrácia bude otvorená v júli/auguste. Pri naplnení počtu - je možné prijatie uchádzača do pozície náhradníka,  uchádzač bude o tejto skutočnosti informovaný obratom. Uprednostňujeme logopédov z rezortu školstva

 Registrácia bude otvorená v októbri.

Miesto: Inštitút detskej reči, Železničiarska 13, Bratislava 811 04
Termín vzdelávania: 3.4-5.4.2025 a 7.4 -8.4.2025 (štvrtok, piatok, sobota + pondelok, utorok)
Registrácia zatvorená. UKONČENIE skúškou: máj 2025 (50 hodín z toho 10 dištančne)

cena: 450 EUR

Podrobnosti o vzdelávaní a ich verziu pre tlač nájdete TU

Prihlasovanie na vzdelávanie je záväzné: registrácia bude otvorená v marci, fakturácia bude realizovaná zálohovou platbou a daňový doklad bude vystavený po uhradení príslušného poplatku v deň kurzu. Následne budú frekventantom zaslané podrobnejšie informácie. Počas vzdelávania poskytujeme malé občerstvenie (káva, nápoje), obedy si účastníci zabezpečujú individuálne mimo prednáškovej sály.

PRI REGISTRÁCII je potrebné do POZNÁMKY VPÍSAŤ nasledovné doplňujúce informácie:
1.UKONČENÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR (rok a miesto ukončenia), 
2.AKTUÁLNU PRACOVNÚ POZÍCIU, 
3.RODNÉ MENO,
4.TRVALÉ BYDLISKO uchádzača o inovačné vzdelávanie. 

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte mailom : logopedi@detskarec.sk.

Tešíme sa na spoločný čas vzdelávania.

Tím IDR

Potvrdenie o našom oprávnení vykonávať inovačné vzdelávanie nájdete TU