Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie: logopedická intervencia pri poruchách čítanej a písanej reči

Inovačné vzdelávanie:  logopedická intervencia pri poruchách čítanej a písanej reči

Logopedická intervencia pri poruchách čítanej a písanej reči v zmysle vývinovej jazykovej poruchy, dyslexie a dysortografie z hľadiska najnovšej teórie, výskumov i praktických nácvikov (t. j. prevencia, diagnostika, terapia, poradenstvo a poradcovstvo, osveta) a odborných diskusií. Cieľová skupina: logopédi/školskí logopédi, všetky kariérové stupne.

 Možnosť registrovať sa  UŽ len ako náhradník!

Termíny: 5 dní od 9:00 – 16:30 hod. – hodinová obedná prestávka individuálna (mimo prednáškovej sály).
Miesto konania: Železničiarska 13, Bratislava. Zmena termínov vyhradená organizátorom. Prezenčne 40 hodín/dištančne 10.

V registrácii prosíme (v časti doplňujúce informácie) uviesť aj nasledovné údaje: 
- rok, miesto ukončenia vysokoškolského VZDELANIA logopédie
, presný názov odboru - nakoľko inovačné vzdelávanie je určené len pre logopédov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady. Vzhľadom na
dodržanie  zákona § 56 bod 3 a 4 zákona 138/2019 Z.z. (administratívnej oblasti)žiadame o informácie ohľadom: miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a rodné priezvisko.

Cena: 350 € minimálne 15 participantov, maximálne 20.

Oprávnenie na poskytovanie Inovačného vzdelávania:  Evidečné číslo:34/2022-IV z 12.7.2022, PROGRAM inovačného vzdelávania TU.

Vzdelávanie obsahovo zahŕňa: Teoretické východiská porúch čítania a písomného vyjadrovania. Rizikové faktory pre osvojovanie si gramotnosti – prediktory gramotnosti, logopedická diagnostika rečových a jazykových schopností, oblasti čítania a písomného vyjadrovania. Východiskom uvažovania v logopedickej terapii bude Model štruktúrovanej gramotnosti – práca s textom a personálny a sociálny kontext s dopadom na zvýšenie kvality života detí/ žiakov ako i podpora kvalitného inkluzívneho vzdelávania. Špecifiká, limity a bonusy individuálnej/ skupinovej logopedickej terapie a multidisciplinárny prístup.

Súčasťou vzdelávania je okrem nadobúdania a aplikovania nových vedecky overených poznatkov z vedného odboru logopédia v oblasti porúch čítania a písomného vyjadrovania do praxe aj zlepšenie odbornej a komunikačnej kompetencie logopédov, podpora spolupráce s rodinou, s inými odborníkmi, pedagógmi.

Lektorky: Mgr. Martina Zubáková Peregrinová, PhD. (KL PdFUK), 
PhDr. Jana Brnová, PhD. , Mgr. Simona Csóková (psychológ), Mgr. Hana Laciková, PhD. (SCŠPP IDR)

Prihlasovanie na vzdelávanie je záväzné, fakturácia bude realizovaná začiatkom augusta 2023, daňový doklad bude vystavený v čase realizácie kurzu. Po overení kvalifikačných predpokladov na výkon profesie logopéd a po uhradení príslušného poplatku budú frekventantom zaslané podrobnejšie informácie. Počas vzdelávania poskytujeme malé občerstvenie (káva, nápoje), obedy si účastníci zabezpečujú individuálne mimo prednáškovej sály. Zmena termínov vyhradená - v kompetencii realizátora vzdelávania

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte mailom: logopedi@detskarec.sk

Program vzdelávania
Prvý blok: 21. 9 a 22. 9. 2023
1. Terminologické vymedzenie – najnovšie výskumné zistenia a teórie, aktualizácia informácii o problematike porúch čítanej a písanej reči – dyslexii, dysortografii a vývinová jazyková porucha v školskom veku. Historické súvislosti.
2. Inovačné diagnostické hodnotiace nástroje. Psychologické vyšetrenie ako východisko kvalitnej logopedickej diagnostiky a terapie.

Druhý blok: streda – piatok: 18. 10 a 19. 10 a 20. 10. 2023
3. Hodnotenie jazykových schopností. Prípadové štúdie a analýza prípadov (logopedické + psychologické a ostatné informácie). Zohľadnenie personálneho kontextu dieťaťa/žiaka ako i individuálnych charakteristík v kontexte rodinného, jazykového a školského prostredia. Ciele logopedickej terapie v jazykovej a akademickej oblasti.
4. Terapeutické prístupy k poruchám písanej a čítanej reči – štruktúrovaná gramotnosť. Princípy terapie dyslexie. Individualizovaná cielená logopedická terapia v školskom veku. Tvorba cieľov a individualizovaný logopedický plán terapie/ podporných opatrení od zaškolenia po ukončenie prípravy na povolanie.
5. Špecifiká skupinovej logopedickej terapie a podpora sociálneho kontextu. Podpora spolupráce s rodinou – edukácia a spolupráca s inými odborníkmi, pedagógmi. Osveta, poradenstvo a poradcovstvo.

Ukončenie inovačného vzdelávania : 9.11. 2023 vo štvrtok od 10:00 – 15:00

Tešíme sa na spoločný čas vzdelávania.

tím Inštitútu detskej reči s.r.o.

Príplatok za inovačné vzdelávanie sa od 1. 9. 2019 poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín. Tento príplatok sa poskytne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o jeho vyplácanie a vypláca sa po dobu siedmich rokov. Podmienkou je, že sa Vám nevypláca príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, prípadne iný príplatok za profesijný rozvoj, pretože celkovú suma týchto príplatkov môže byť najviac 12 %.