Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie: logopedická intervencia porúch čítanej a písanej reči

Inovačné vzdelávanie:  logopedická intervencia porúch čítanej a písanej reči

Teoretické východiská, prediktory gramotnosti, poradenstvo a poradcovstvo, logopedická diagnostika a terapia - model štruktorovanej gramotnosti, individuálne a skupinové terapie, stretnutia rodičov deti s NKS v školskom veku, sociálny kontext porúch písanej a čítanej reči - podora duševného zdravia prostredníctvom efektívnej a vedecky overenej logopedickej terapie a kvalitného inkluzívneho vzdelávania.  Kvalitná diagnostika/terapie ako prevencia sociálnopatologických javov, dopad na kvalitu života osoby/ rodiny.

Témy: dyslexie a dysortografie, sociálna a komunikačná podora detí/žiakov/študentov  v školskom prostredí a ich rodičov na všetkých úrovniach vzdelávania.

Program vzdelávania prvé dva dni : 21. a 22. 9. 2023 a následné tri dni  18.-20.10.2023 - spolu 50 hodín - hodnotiace stretnutie 3.11 od 14.30 - 16.30.