Odborníci | Aktuálne informácie kurzy a supervízie | Inovačné vzdelávanie: logopedická intervencia porúch čítanej a písanej reči

Inovačné vzdelávanie:  logopedická intervencia porúch čítanej a písanej reči

Teoretické východiská, prediktory gramotnosti, poradenstvo a poradcovstvo, logopedická diagnostika a terapia - model štruktorovanej gramotnosti, individuálne a skupinové terapie, stretnutia rodičov deti s NKS v školskom veku, sociálny kontext porúch písanej a čítanej reči - podora duševného zdravia prostredníctvom efektívnej a vedecky overenej logopedickej terapie a kvalitného inkluzívneho vzdelávania.  Kvalitná diagnostika/terapie ako prevencia sociálnopatologických javov, dopad na kvalitu života osoby/ rodiny.

Témy: dyslexie a dysortografie, sociálna a komunikačná podora detí/žiakov/študentov  v školskom prostredí a ich rodičov na všetkých úrovniach vzdelávania.

Lektorky: Mgr. Martina Zubáková Peregrinová, PhD. (KL PdFUK), PhDr. Jana Brnová, PhD. , Mgr. Hana Laciková, PhD. (SCŠPP IDR)

V prípade nejasností nás prosím kontaktujte mailom : logopedi@detskarec.sk.

Termíny vzdelávania: 21. a 22. 9. 2023 a následné tri dni  18.-20.10.2023 - spolu 50 hodín - hodnotiace stretnutie 3.11 od 14.30 - 16.30. 

Cena: 350 eur

Prihlasovanie na vzdelávanie je záväzné, fakturácia bude realizovaná začiatkom augusta 2023, daňový doklad bude vystvený v čase realizácie kurzu. Po overení kvalifikačných predpokladov na výkon profesie logopéd a po uhradení príslušného poplatku budú frekventantom zaslané  podrobnejšie informácie. Počas vzdelávania poskytujeme malé občerstvenie (káva, nápoje), obedy si účastníci zabezpečujú individuálne mimo prednáškovej sály.Zmena termínov vyhradená - v kompetencii realizátora vzdelávania. 

Tešíme sa na spoločný čas vzdelávania.

tím IDR

Príplatok za inovačné vzdelávanie sa od 1. 9. 2019 poskytuje v súlade s § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % za inovačné vzdelávanie v rozsahu najmenej 50 hodín. Tento príplatok sa poskytne od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti o jeho vyplácanie a vypláca sa po dobu siedmich rokov. Podmienkou je, že sa Vám nevypláca príplatok za profesijný rozvoj v súlade s § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 12 %, prípadne iný príplatok za profesijný rozvoj, pretože celkovú suma týchto príplatkov môže byť najviac 12 %.