Naši špecialisti | Mgr. Mária RUHALOVSKÁ

Mgr. Mária RUHALOVSKÁ

• logopedička
• špecializuje sa na oblasť ranej intervencie  

Má skúsenosti s diagnostikou detí s NKS v ranom veku, starších detí s vývinovou jazykovou poruchou a narušením zvukovej roviny reči, tiež s vedením individuálnej a skupinovej terapie detí v ranom a predškolskom veku (Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Kurz interaktívneho čítania). Podieľa sa na edukácii a podpore rodičov malých detí, s rodičmi pracuje aj skupinovou formou. Participuje na vzdelávaní odborníkov a tiež na praktickom vzdelávaní študentov logopédie PdF UK.