Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Tréning fonematického uvedomovania

Tréning fonematického uvedomovania

Začiatok kurzu: v stredu 7.2.2024, od 8.00 hod do 9.00 hod. 

Frekvencia a termíny: 1x týždenne, od 7.2.2024 - 26.6. 2024 (okrem jarných prázdnin 6.3.2024 a 8.5.2024), od 8.00 - 9.00 hod. Spolu 18 týždňov, približne 25- 27 hodín metodiky, šlabikár a pomôcky sú v cene kurzu.  

Kurz je na odporúčanie logopedičky pre deti po 5 roku, ako prevencia a príprava do školy - na úspešné zvládnutie gramotnosti - najmä čítania. V skupine je maximálne 6 detí, čím  sa zabezpečuje individuálny prístup k deťom. Kurz poskytujeme LEN našim klientom, absentované hodiny sa nenadrádzajú. Registrácia je záväzná, kurz otvoríme pri počte minimálne 4 deti.

Suma: 244 eur (vrátane šlabikára)

Fonematické uvedomovanie je schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami. K dobrému fonematickému uvedomovaniu patrí napríklad schopnosť určiť, na akú hlásku začína slovo, na akú hlásku slovo končí, koľko hlások je v krátkom slove, koľko slabík je v slove, či je v slove niektorá slabika dlhšia ako ostatné a pod. V zahraničí sa už niekoľko desaťročí rozvíjajú rôzne tréningové programy, zamerané na fonematické uvedomovanie. Väčšina z nich vo väčšej či menšej miere čerpá z prác ruského psychológa D. B. Eľkonina. Adaptáciou jeho práce vznikol aj tréningový program, ktorý vám ponúkame.

Obsahom kurzu je zvládnutie štyroch tém:

1. Uvedomovanie si slabík. Počas úvodných štyroch lekcií sa dieťa učí deliť slová na slabiky, identifikovať v slove dlhú slabiku, prenášať dĺžku z jednej slabiky na druhú, realizovať grafický záznam slabík v slove (oblúčiky), identifikovať a označiť kvantitu (dĺžeň). Uvedomovanie si slabík je základom pre budúce čítanie slov.

2. Analýza slov na hlásky. Slabikovanie je vývinovo prirodzené, je založené na rytme (aj rytme reči), pre deti je ľahké, ale analýza na hlásky je ťažká, vyžaduje abstrahovanie od skúsenosti. Preto jadro tréningu tvorí práve táto druhá časť. V tejto téme sa postupne dieťa učí vedome manipulovať s hláskami v slove. Učí sa vyčleniť prvú a poslednú hlásku, uskutočňovať hláskovú analýzu a syntézu slabík a krátkych slov, porovnávať slová a pod.

3. Diferenciácia samohlások a spoluhlások. Na úrovni tejto témy sa deti učia vnímať rozdiely medzi samohláskami a spoluhláskami. Od detí sa nevyžaduje mechanické naučenie sa a vymenovanie jednotlivých samohlások, naopak, učíme deti vnímať rozdiely medzi hláskami a používať pomocné mechanizmy pri rozlišovaní hlások (napr. vizuálna nápoveda – ústa v kruhu pri samohláskach).

4. Diferenciácia tvrdých a mäkkých spoluhlások. Pri osvojovaní si dôležitých zručností pracujú deti so šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod. 

Kurz je určený deťom predškolského veku, prebieha hrovou formou v malých skupinkách. Deti zároveň trénujú výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu.

Tešíme sa na Vás!