Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. ( 2. – 3. ročník ZŠ)

Stratégie práce s textom pre mladších školákov II. ( 2. – 3. ročník ZŠ)

Kurz pre našich klientov – čitateľov so zameraním na rozvíjanie efektívnych stratégií učenia.

Našou úlohou je u detí nielen podporovať rečové a jazykové schopnosti, či naučiť ich čítať a pravopisne správne písať, ale i pracovať s textom a efektívne sa učiť. Preto sme rozšírili našu podporu o kurz stratégie práce s textom, ktoré dajú deťom čitateľom "bonus" do ďalších školských rokov a umožní im zoznámiť sa aj s inými deťmi s podobnými problémami v čítaní, ale inak výnimočnými osobnosťami.

Cieľová skupina: deti v školskom veku ( odporúčané pre školákov  2. a 3. ročník), ktoré sú v logopedickej starostlivosti nášho zariadenia a potrebujú tento typ skupinovej logopedickej terapie. Kurz sa otvára pri počte  min. 4 deti. 

Termíny 5 stretnutí: 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6.2023

Čas: 15:30 – 16.30

Kurz sa zameriava na osvojovanie efektívnych stratégií učenia, teda spôsobov, ako je možné pracovať s náučným textom. Osobitný dôraz sa bude klásť na vzbudenie motivácie u dieťaťa, podporovanie radosti z nadobúdania nových poznatkov. Cieľom kurzu je oboznámiť deti s metódami multistrategického učenia, ktoré boli Národným panelom čítania v USA (2000) označené za efektívne – monitorovanie porozumenia, kooperatívne učenie, používanie grafických značiek, kladenie otázok a sumarizácia.

Prednosti kurzu:

• Osvojovanie efektívnych stratégií práce s náučným textom v malých terapeutických skupinách (max. 6 detí).
• Dôraz sa kladie na rozvíjanie jazykových kompetencií a vzájomnej kooperácie.
• Kurz podporuje u školákov radosť z učenia a nadobúdania nových informácií.

Cena: 178 € (v cene je aj metodický materiál)