Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Kurz predškolskej prípravy -  logopedický kurz

Cieľová skupina: deti v našej starostlivosti v predškolskom veku ( pred nástupom do ZŠ) alebo s odloženou školskou dochádzkou vyžadujúce si skupinovú logopedickú podporu (podľa odporúčaní logopedičky), pre deti potrebujúce komplexnú podporu pre vstup do školy v malej skupinke detí . 

Cieľom kurzu je komplexná jazyková a rečová príprava na školu a práca v skupine vedená logopedičkou.

Obsah: hrou na "školu" logopedička podporuje rozvoj celkovej jazykovej kompetencie a iných dôležitých schopností, najmä:

•    rozvoj slovnej zásoby, gramatiky, naratívnych schopností, oromotoriky,
•    rozvoj fonematického uvedomovania,
•    rozvoj matematických predstáv, 

  • grafomotoriky a koncentrácie pozornosti.

Termín: pripeavujeme

Trvanie stretnutí – 1,5 hod 

Suma : 205 eur + 10 e metodický materiál Nový šlabikár .