Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Cieľová skupina: deti v našej starostlivosti v predškolskom veku ( pred nástupom do ZŠ) alebo s predĺženým predprimárnym vzdelávaním / odloženou školskou dochádzkou vyžadujúce si skupinovú logopedickú podporu (podľa odporúčaní logopedičky). Maximálny počet deti v skupine 6.

Cieľom kurzu je komplexná jazyková a rečová príprava na školu a práca v skupine vedená logopedičkou.

Obsah: hrou na "školu" logopedička podporuje rozvoj celkovej jazykovej kompetencie a iných dôležitých schopností, najmä:

  • rozvoj slovnej zásoby, gramatiky, rozprávačských schopností, oromotoriky,
  • rozvoj fonematického uvedomovania,
  • rozvoj matematických predstáv, ale i vzájomnej spolupráce detí medzi sebou,
  • grafomotoriky a koncentrácie pozornosti.

Termín: 5x pripravujeme

Trvanie stretnutí – 1,5 hod 

Suma : 205 eur

Registrácia otvorená do 7.6.2023 do 12.00.

Tešíme sa na Vás.