Deti a rodičia | Prihlásenie na skupinu | Kurz predškolskej prípravy - logopedický kurz

Kurz predškolskej prípravy -  logopedický kurz

Cieľová skupina: deti v našej starostlivosti v predškolskom veku alebo s odloženou školskou dochádzkou vyžadujúce si skupinovú logopedickú podporu (podľa odporúčaní logopedičky), komplexnú podporu pre vstup do školy v malej skupinke detí pod vedením logopedičky.

Cieľom kurzu je komplexná príprava na školu a práca v skupine.

Obsah: hrou na "školu" logopedička podporuje rozvoj jazykovej kompetencie a iných dôležitých schopností u detí, najmä:

•    rozvoj predškolských jazykových schopností,
•    rozvoj slovnej zásoby, gramatiky, naratívnych schopností, oromotoriky,
•    rozvoj fonematického uvedomovania,
•    rozvoj grafomotoriky, jemnej motoriky,
•    rozvoj matematických predstáv a koncentrácie pozornosti.

Počet stretnutí – 1x týždenne 1,5 hod (suma 195 eur) - 5 stretnutí, alebo 5x týždenne 3 hodiny počas letných prázdnin