Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Moje dieťa rozpráva a/alebo rozumie menej ako jeho rovesníci

Moje dieťa rozpráva a/alebo rozumie menej ako jeho rovesníci

Aktuálne je naše zariadenie kapacitne obsadené a deti v tomto veku neprijímame do logopedickej starostlivosti. 

Vývin reči nekončí vo veku 36 mesiacov, ale ďalej exponenciálne rastie. Štvorročné dieťa je aktívnym komunikačným partnerom, iniciuje konverzáciu, veľa sa pýta a komentuje. Rozpráva v zložitých vetách a súvetiach, jeho slovná zásoba je veľmi bohatá. Používa spojky, predložky a správne gramatické tvary. Dokáže súvisle prerozprávať vlastné zážitky (napr. opísať svoj deň v škôlke), porozprávať príbeh. Primerane rozumie viackrokovým pokynom či časovým vzťahom. Jeho reč je zrozumiteľná pre okolie, môžu sa však objavovať ťažkosti s výslovnosťou niektorých hlások (napr. s, c, z, dz, š, č, ž, dž, l, r).

Ak má vaše dieťa 4 roky, je čas na vyhľadanie odbornej starostlivosti v prípade, že:

-    nemá záujem komunikovať (neudržiava očný kontakt, nevyhľadáva hru a kontakt s rovesníkmi),
-    nerozumie vašim inštrukciám, nereaguje na ne alebo ich realizuje chybne,
-    netvorí súvetia, nepoužíva spojky,
-    objavujú sa časté gramatické chyby (napr. vynechávanie predložiek, nesprávne skloňovanie a pod.),
-    nevie pomenovať bežné veci, spomenúť si na mená vecí a vyjadriť verbálne svoje potreby v dôsledku chudobnej slovnej zásoby,
-    rozpráva, ale nepoužíva vety a frázy hodiace sa k danej situácii či téme (napr. nefunkčné používanie naučených fráz),
-    nedokáže prerozprávať krátky príbeh, nerozumie jednoduchému deju rozprávky,
-    jeho reč je nezrozumiteľná, objavuje sa chybná výslovnosť viacerých hlások.

V tomto veku je nutné realizovať diagnostiku dieťaťa ako komplexný proces, ktorý zahŕňa viaceré vyšetrenia. Logopéd môže pre uzatvorenie diagnostiky vyžadovať vyšetrenie dieťaťa u neurológa, ORL lekára (pre vylúčenie ťažkostí so sluchom/ nosohltanovou mandľou), psychológa, prípadne oftalmológa. V prípade rizikových ukazovateľov môžete byť tiež odoslaní do pedopsychiatrickej ambulancie, prípadne špecializovaných centier pre vylúčenie ťažkostí na báze porúch autistického spektra. Zosumarizovaním všetkých informácií následne logopéd stanoví diagnózu a pripraví terapeutický plán šitý priamo na mieru ťažkostiam a potrebám vášho dieťatka. V našom zariadení sa špecializujeme na prácu s deťmi s vývinovou jazykovou poruchou. Logopedická terapia je vedená formou hry, pričom dieťatko pracuje individuálne s logopédkou. Ponúkame však i možnosť skupinových kurzov pre deti zameraných napr. na zlepšovanie rozprávačských schopností (kurz interaktívneho čítania), stimuláciu porozumenia, rozvoj fonematického uvedomovania (napr. tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina) či prípravu do školy.

https://svetevity.sk/poradna/950193-nerozprava-alebo-rozprava-zle-kedy-vase-dieta-potrebuje-pomoc-odbornika-opytali-sme-sa-logopedicky?fbclid=iwar3gurfvtp2swmchgtz9vrtfgwqegevbjeccfe1tlyuulvvw2ukq97fad_0

https://www.postoj.sk/23500/logopedka-deti-maju-horsiu-rec-lebo-sa-spolu-menej-rozpravame-?fbclid=iwar2e68pbzcy0aezuvsqm3qkfmeukfbkx5vymxwilytwmw_b2tbmj8qgqwn4