Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Moje dieťa potrebuje špeciálnopedagogickú starostlivosť

Moje dieťa potrebuje špeciálnopedagogickú starostlivosť

V našom centre poskytujeme špeciálnopedagogickú starostlivosť, ktorá pozostáva zo špeciálnopedagogickej:
- prevencie
- diagnostiky
- terapie, reedukácie, stimulácie
- špeciálnopedagogického poradenstva pre rodičov
- metodického vedenia pedagogických a odborných zamestnancov.

Súčasťou včasnej intervencie a komplexnej odbornej starostlivosti je i činnosť špeciálneho pedagóga, ktorý s ohľadom na akékoľvek obmedzenia, silné a slabé stránky deti/žiakov, pomáha vytvárať vhodné podmienky na to, aby sa mohli plnohodnotne zapájať do výchovy a vzdelávania, rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopností.

Špeciálnopedagogická intervencia v našom centre je poskytovaná všetkým deťom/žiakom podľa potreby od raného veku vrátane detí s predĺženým predprimárnym vzdelávaním až po ukončenie prípravy na povolanie. O. i. sa venujeme deťom/žiakom s vývinovými poruchami učenia, deťom/žiakom s poruchou aktivity a pozornosti.

Špeciálnopedagogická diagnostika

Špeciálnopedagogické vyšetrenie je niekoľkohodinové stretnutie a realizuje sa formou verbálnych aj neverbálnych metodík u detí od raného veku až po ukončenie prípravy na povolanie. Počas individuálnej práce zisťujeme úroveň motoriky; grafických a vizuomotorických zručností; úroveň vizuálnej aj auditívnej oblasti v nadväznosti na kognitívne procesy ako pamäť, pozornosť, vnímanie; úroveň pracovného tempa a priestorovej orientácie, u starších detí aj úroveň a kvalitu písomného a čitateľského prejavu, kalkulických schopností. Špeciálnopedagogická diagnostika má v každom vekovom období svoje špecifiká.

Špeciálnopedagogické vyšetrenie dotvára komplexný obraz o dieťati a jeho vývine, ktorý nám umožni zistiť príčinu a dôsledky ťažkosti vo výchovnej, vzdelávacej alebo osobnostnej oblasti a pomáha nastaviť čo najefektívnejšie stimulačné a reedukačné programy, preventívne opatrenia, resp. metódy práce dieťaťa v školskom aj rodinnom prostredí.

Špeciálnopedagogická prevencia, terapia, reedukácia, stimulácia

V rámci komplexnej starostlivosti o deti/žiakov ponúkame možnosť pravidelných terapeutických stretnutí v zmysle reedukačných programov pod vedením špeciálneho pedagóga, ktoré sa uskutočňujú individuálnou alebo skupinovou formou a sú zamerané na prevenciu alebo podporu oslabených schopností:

- Rozvoj motoriky – jemnej i hrubej
- Rozvoj grafomotorických zručnosti
- Rozvoj vizuomotorických zručností
- Rozvoj kognitívnych zručnosti deti
- Rozvoj schopnosti pozornosti
- Rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pamäte
- Rozvoj orientácie v čase a priestore, príčinnosť a následnosť podnetov udalosti
- Rozvoj logického myslenia a vyjadrovacích schopností
- Tréning fonematického uvedomovania
- Odbúranie stresu z časového limitu
- Celkové zlepšenie školského výkonu
- Emočné vyladenie pri prístupe k pravidelnej a cielenej činnosti

Rodičom a pedagógom našich klientov ponúkame možnosť špeciálnopedagogického poradenstva. Poskytujeme tiež konzultácie ohľadom výsledkov špeciálnopedagogického vyšetrenia, ale i edukáciu rodičov. 

Neváhajte sa registrovať na online konzultáciu alebo do špeciálnopedagogickej starostlivosti.