Deti a rodičia | Moje dieťa má problém | Komplexnú starostlivosť (diagnostika, terapie, kurz/rodičovská skupina)

Komplexnú starostlivosť (diagnostika, terapie, kurz/rodičovská skupina)

Pod pojmom komplexná starostlivosť vnímame intervenciu (logopedickú alebo psychologickú) – teda „zásah“ v niekoľkých krokoch a okruhoch. Ich poradie a charakter sa odvíjajú v závislosti od veku a druhu ťažkostí vášho dieťaťa a vytvárame ich deťom „na mieru“ – pričom používame vedecky overené metódy. Je pre nás charakteristické, že sa na ťažkosti pozeráme komplexne, preto je pre našu prácu príznačné, že poskytujeme podporu nielen deťom, ale aj ich rodičom, pedagógom, širšiemu okoliu dieťaťa.

DETI berieme do starostlivosti priebežne - v prípade obsadenia kapacít Vám na registráciu príde zamietavá odpoveď. Na čakací list deti nepíšeme.  

V ranom veku je prvým krokom v našej starostlivosti Kurz komunikačných stratégií pre rodičov. Ak je to potrebné, až po jeho absolvovaní realizujeme u dieťaťa logopedickú diagnostiku s nastavením konkrétnych individualizovaných krokov logopedickej terapie. Ak je problémom dieťaťa primárne narušená komunikačná schopnosť, deti s ťažkosťami vo vývine reči sú v našej starostlivosti niekoľko mesiacov alebo aj rokov. 

POZOR! AKTUÁLNE nové deti do komplexnej starostlivosti v ranom veku neprijímame, ale vieme Vám poskytnúť online poradenstvo, len diagnostiku alebo pomôcť Vám naštartovať reč Vášho dieťaťa cez kurz Komunikačné stratégie pre rodičov - ktorý je veľmi efektívny. 

Ak má vaše dieťa problémy v oblasti plynulosti reči, naša starostlivosť sa začína špecializovanou logopedickou diagnostikou, stanovením konkrétnych individualizovaných krokov logopedickej terapie, interpretáciou zistených výsledkov rodičom. Následne s deťmi pracujeme formou modifikácie zajakavosti (štandardne pracujeme priamo s deťmi vo veku od dvoch, troch rokov aj s deťmi v pubertálnom veku). V úvode terapeutického procesu rodičia absolvujú skupinové terapeutické stretnutia a s dieťaťom potom pracujeme priamo individuálne, prípadne podľa aktuálnych potrieb zaraďujeme deti aj do skupinových terapeutických aktivít.

Ak má vaše dieťa problémy s čítaním alebo pravopisom, komplexná starostlivosť sa začína v našom inštitúte psychologickou a logopedickou diagnostikou, zhodnotením informácií zo školského prostredia, interpretáciou zistených výsledkov rodičom, následne poskytujeme deťom/žiakom individualizovanú jazykovo orientovanú terapiu dyslexie, dysortografie. Jazykové zameranie a kontakt s prostredím školy je pre nás dôležitou súčasťou pohľadu na intervenciu v tejto oblasti.

Ak má vaše dieťa problémy s výslovnosťou alebo zrozumiteľnosťou, je po diagnostickom logopedickom vyšetrení zaradené do individuálnej logopedickej terapie. Logopedická terapia má v inštitúte hravý charakter, bez toho, aby sme v nej stratili so zreteľa odborný pohľad.

V našom zariadení majú deti možnosť absolvovať aj rôzne skupinové kurzy alebo skupinové terapie, ktoré sú cielene zamerané na rozvoj komunikácie, reči, jazyka, podporujúce ich sociálne kompetencie a porozumenie vlastnému prežívaniu. Do skupinových kurzov deti nie sú zaraďované náhodne, vhodnosť tohto kroku pozná a komunikuje rodičom dieťaťa vždy logopéd alebo psychológ.

V prípade záujmu sa registrujte a objasnite svoju požiadavku - podľa kapacít a problému Vás budeme informovať o ďalšom postupe, prijatí či neprijatí do starostlivosti.