sub_promo_img.jpg

Zajakavosť

Zajakavosť  (základné informácie pre rodičov)

Porucha plynulosti reči so začiatkom v detstve (zajakavosť): sa prejavuje nedobrovoľnými pauzami, ktoré narúšajú plynulosť hovorenia a pôsobia rušivo na komunikačný zámer hovoriaceho.

Zajakavosť sa až v 90% prípadov prejaví v ranom alebo predškolskom veku. Pre zajakavosť je charakteristická rôzna miera rozvinutia primárnych a sekundárnych príznakov u jednotlivých osôb so zajakavosťou, ako aj dynamický výskyt  prejavov v priebehu ich života. 

Zajakavosť sa vyskytuje približne v 5% detskej populácie a asi u 1% dospelých.

 Ako sa zajakavosť prejavuje?

Symptómy zajakavosti môžeme rozdeliť do dvoch väčších oblastí, ktoré spolu súvisia.

1.  primárne príznaky:

neplynulosť rečového prejavu  (napríklad opakovanie hlások alebo slabík v slovách, opakovanie jednoslabičných slov, predlžovanie hlások, nedobrovoľné prerušovanie slov/toku reči v dôsledku blokov);

2.  sekundárne príznaky: 

únikové správanie v podobe nadmernej telesnej námahy sprevádzajúcej hovorenie  (napr.: zvýšené svalové napätie, neefektívne prekonávanie blokov „tlačením“/„zápasením“ so slovami, neprirodzená artikulácia, neprirodzená mimika  - žmurkanie, grimasy, vegetatívne príznaky - zmeny dýchania, začervenanie);

vyhýbavé správanie ako dôsledok psychickej tenzie (napr.: neefektívne stratégie vyrovnania sa so zajakavosťou – šepkanie, hovorenie zmeneným hlasom, odmietanie komunikácie; tiež výskyt nepríjemných pocitov sprevádzajúcich hovorenie a samotné prejavy zajakavosti - zvýšená frustrácia, bezmocnosť, úzkosť, obavy, neistota, hanba, hnev v súvislosti s hovorením).

 Kedy vyhľadať pomoc?

Pomoc vyhľadajte na našom logopedickom pracovisku čo najskôr ak pozorujete výskyt aspoň 2 faktorov:

- ak dieťa opakuje slabiky alebo hlásky v slove alebo predlžuje hlásky v slovách; „zasekáva sa v reči“;

- ak sa v rodine vyskytovali ťažkosti v oblasti plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť);

- ak sa neplynulosti začali vyskytovať po 3 roku života dieťaťa;

- ak výskyt špecifických neplynulostí trvá dlhšie ako 6 mesiacov;

- ak sa dieťa cíti rozrušené pri výskyte neplynulostí;

- ak pozorujete u svojho dieťaťa nadmernú telesnú námahu alebo zmeny v správaní v súvislosti s hovorením;

- ak pociťujete obavy z pretrvávania ťažkostí.

Čo je potrebné urobiť, aby moje dieťa mohlo byť klientom  Inštitútu detskej reči?

Ak chcete byť našimi klientmi, je potrebné aby ste sa zaregistrovali cez kontaktný formulár.

http://detskarec.sk/kontaktny-formular

Po registrácii dostanete podrobnejšie informácie. Klientov prijímame do starostlivosti pribežne počas roka.  

 Ako prebieha liečba zajakavosti v Inštitúte detskej reči?

V inštitúte detskej reči pracujeme  formou MODIFIKÁCIE ZAJAKAVOSTI. Do procesu liečby sú zapojené nielen deti, ale aj ich rodičia. S rodičmi pracujeme individuálnou aj skupinovou formou. Je štandardné, že  našimi klientmi sú deti v ranom veku (dvoj-trojročné a staršie) ale i deti v školskom veku a dospelí.    

 

Zaujímavé odkazy:

 https://slovensko.rtvs.sk/clanky/zdravie/178135/ako-ulahcit-situaciu-ludom-so-zajakavostou

http://centrumlogopedyczne.com.pl/media/

 Rozhovor o zajakavosti -  Mýty a fakty: 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/962881

Info pre rodičov/dospelých:

http://www.stammeringcentre.org/mpc-home

https://www.stammering.org/

https://www.asha.org/public/speech/disorders/stuttering.htm