sub_promo_img.jpg

Psychológ

https://www.postoj.sk/35548/na-skolku-a-skolu-musia-byt-pripraveni-hlavne-rodicia?fbclid=IwAR3Wb4fNLVQo1mtc6Vk1wxXOsFL1K1Qjzyj4-t8tTJc3eGW9LMR2FtX-RfU

V našom zariadení logopédi a psychológovia úzko spolupracujú vo všetkých oblastiach práce s klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou.

V rámci zariadenia ponúkame okrem logopedickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky aj  komplexnú psychologickú diagnostiku v oblastiach:

  • Intelektové predpoklady;
  • Kognitívne schopnosti (pamäť, pozornosť, vnímanie);
  • Posúdenie školskej zrelosti dieťaťa pred vstupom do ZŠ;
  • Posúdenie intelektových predpokladov a kognitívnych schopností dieťaťa v rámci vyšetrenia špecifických porúch učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia;
  • Vyšetrenie nadania;

Ako súčasť odbornej starostlivosti deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sú v logopedickej starostlivosti nášho zariadenia, je možné navštevovať pravidelné stimulačné stretnutia pod vedením psychológa s rôznym zameraním:

  • Podpora rozvoja kognitívneho vývinu dieťaťa - náplň týchto stretnutí  sa buduje na základe dostupných výsledkov zo vstupnej diagnostiky, vyplývajúc zo silných a slabších stránok dieťa -  každý stimulačný program je z tohto dôvodu jedinečný, priamo prispôsobený potrebám Vášho dieťaťa;
  • Stretnutia zamerané na rozvoj sociálnych kompetencií dieťaťa a podporu jeho osobnostného vývinu;
  • Stimulačný program pre rozvoj grafomotorických zručností dieťaťa individuálnou aj skupinovou formou;

Rodičom našich klientov ponúkame možnosti základného psychologického poradenstva v súvislosti s rôznorodými výchovnými ťažkosťami ich dieťaťa (napr. ako správne určiť hranice vo výchove dieťaťa, ako prekonať  prvé obdobie vzdoru a negativizmu, ako sa čo najefektívnejšie popasovať so súrodeneckou rivalitou a podobne).