sub_promo_img.jpg

Problémy s vývinom reči

Raná intervencia

V našom zariadení poskytujeme skorú pomoc deťom, ktoré majú problémy rýchlo a ľahko si osvojiť materinský jazyk.

Jedná sa o vývinovú jazykovú poruchu. V staršej terminológii sú známe pojmy ako : Oneskorený vývin  reči, Narušený vývin reči alebo Vývinovú  dysfáziu.

Pri Oneskorenom vývine reči sa prvé slová alebo prvé vety objavujú vo vývine neskôr v porovnaní s rovesníkmi dieťaťa. Tento znak sa môže vo vývine objaviť, ale nemusí signalizovať vážny vývinový problém. Časť detí jednoducho začína hovoriť v porovnaní s inými deťmi v rovnakom veku s oneskorením 2 - 3 mesiacov.

Na druhej strane ale oneskorovanie sa vo vývine reči môže byť prvým signálom vážnejšej vývinovej poruchy reči - Vývinovej dysfázie.

Pri Vývinovej dysfázii sa jedná o vrodenú poruchu. Dieťa  má ťažkosti osvojiť si materinský jazyk ľahko a rýchlo. Problémy má častokrát s osvojovaním si  nových slov, so skladaním slov do viet, so správnym používaním gramatických pravidiel. Niekedy má problémy aj s porozumením a to pri normálnom intelekte a podnetnom prostredí.

 

Oneskorený vývin reči však môže byť aj signálom ďalšieho vážneho vývinového problému, ktorým je Narušený vývin reči. V tomto prípade je oneskorovanie veľmi výrazné. Oneskorovanie je väčšinou väčšie ako 12 mesiacov oproti jazykovým schopnostiam rovesníkov. Veľmi často toto oneskorovanie býva spôsobené vplyvom zníženého intelektu, výskytom sluchového postihnutia, zrakového postihnutia, vývinových pervazívnych porúch, telesného postihnutia.

Orientačné medzníky vývinu reči

12 – 18 MESIACOV

Používa vlastnú malú slovnú zásobu

 • používa asi 40 prvých slov
 • používa prvé gestá v komunikácii s rodičmi
 • rozumie asi 50 slov
 • začína predstierať, že pije z pohára alebo že spí

18 – 24 MESIACOV

Spája dve - tri slová

 • začína predstierať, že jeden predmet predstavuje iný predmet (palička je lyžička, sveter je vankúš)
 • používa 50 – 70 slov
 • začína spájať slová do dvojslovných a trojslovných viet (mama daj, bába hajá, tati poď tu)
 • pýta sa jednoduché otázky (kde je?)
 • používa prvú gramatiku (podstatné mená v množnom čísle, rozkazovací spôsob, minulý čas)
 • rozumie asi 100 slov

24 – 30 MESIACOV

Používa rozvité vety s gramatikou

 • používa 300 slov
 • vyjadruje sa v rozvitých vetách (3 – 5 slovných)
 • odpovedá na otázky (Čo je to? Kde je auto? Čo robíš)
 • používa predložky (v, na, do), zámená (ja, ty, my)
 • skloňuje posdstatné mená (napr. mame, tatovi)
 • rozumie, keď hovoríte o veciach, ktoré sa stali v minulosti alebo sa stanú v budúcnosti
 • objavujú sa prvé súvetia so spojkami (a)

30 – 36 MESIACOV

Používa aj zložité vety, súvetia

 • hrá s v prítomnosti iných detí so spoločnými hračkami, zatiaľ skôr vedľa nich
 • vie predstierať (napr. predstiera, že mieša polievku)
 • používa 600 - 1000 slov
 • používa spojky (a, že, ktorý, alebo, lebo)
 • rozumie trojslovným príkazom
 • v reči sa objavujú prvé súvislé prerozprávania zážitkov dieťaťa alebo jednoduchých príbehov

 

Kontakujte nás ak:

PO NARODENÍ             

 • bolo Vaše dieťa označené za rizikové z hľadiska budúceho vývinu (napr. dieťa s vrodenými poruchami)                            

PO 24. MESIACI                                                                                 

 • nemá potrebu komunikovať, nežiada o predmety
 • používa menej ako 10 zrozumiteľných slov
 • netvorí žiadne dvojslovné kombinácie
 • jeho reč je nezrozumiteľná aj pre blízkych

PO 36. MESIACI    

 • netvorí jednoduché vety, nepoužíva žiadne predložky
 • má chybnú výslovnosť hlások
 • má celkovo nezrozumiteľnú reč

Ďalšie zaujímavé informácie nájdete aj tu 

 Horňáková, K., Kapalková. S., Mikulajová, M.: KNIHA O DETSKEJ REČI. Slniečko, Bratislava 2005.