sub_promo_img.jpg

Poruchy učenia

Charakterizujú osobitnú skupinu ťažkostí detí v škole pri osvojovaní si čítania, písania a počítania. Výskytujú sa približne u 2-5 % populácie. Ide o problematiku, ktorej sa v odborných kruhoch venuje veľa pozornosti a výskumov.

Tieto ťažkosti sú definované ako špecifické vývinové poruchy čítania (dyslexia), písania (dysgrafia), pravopisu (dysortografia) a počítania (dyskalkúlia).  Najfrekventovnejšia v porovnaní s ostatnými je dyslexia. Konkrétne ide o neschopnosť osvojiť si čítanie pri bežných výukových podmienkach (kompetentný a kvalifikovaný pedagóg), pri primeranom potenciáli dieťaťa (dobrý intelektový a kognitívny potenciál) a pri normálnej sociokultúrnej príležitosti (primeraná starostlivosť zo strany rodičov a podnetnosť prostredia).

V jednoduchosti to znamená, že o špecifickej vývinovej poruche učenia uvažujeme ak i napriek snahe zo strany pedagóga ako i dôslednej domácej príprave doma, dieťa v škole nepodáva výkon adekvátny vynaloženej námahe. Napríklad čítajú doma pomerne veľa, ale rýchlosť čítania je u žiaka stále podpriemerná.

Predpoklady pre úspešné zvládnutie čítania a pravopisu sa dajú cielene odhaliť pomocou kvalitnej psychologickej a logopedickej diagnostiky už v predškolskom veku vo vyšetrení a komplexnom posúdení školskej zrelosti.

Existujú rôzne typy a stupne špecifických vývinových porúch učenia napr. dyslexie, a preto sa v praxi stretávame s odhalením dyslexie v rôznom veku detí. Najnovšie výskumy ukazujú, že za problémom čítania a pravopisu sú jazykové deficity a preto, je dôležité efektívnu pomoc kooperovať s logopédom. 

Diagnostiku a terapiu je vhodné riešiť čo najskôr, nakoľko tieto ťažkosti majú v niektorých prípadoch aj sekundárne následky v oblasti správania a emócií.  Ak má rodič pochybnosti, alebo eviduje  u svojho dieťaťa ťažkosti v učení, je lepšie ak vyhľadá odbornú pomoc čo najskôr (psychologickú, logopedickú, špeciálno-pedagogickú).

Odborníci kvalifikovane posúdia závažnosť, charakter ťažkosti a navrhnú vhodné riešenie a terapiu.

Kedy vyhľadať pomoc odborníka?

  • ak pedagóg v škole signalizuje oslabenie sledovanej oblasti (čítania, písania, pravopisu, alebo počítania) v škole, v porovnaní s rovesníkmi;
  • k prvým príznakom dyslexie patrí najmä neschopnosť dieťaťa zapamätať si názvy jednotlivých písmen už v počiatkoch zaškolenia, ich zámena, prípadne sa objavuje pomerne veľká chybovosť pri čítaní, zamieňanie graficky podobných písmen  b/d, m/n, e/a a pod.; zamieňanie zvukovo podobných hlások č/c, š/s, s/z atď.;
  • vynechávanie a vsúvanie grafém (slabík) do slov napr. namiesto slova obchod prečítajú obchodík, čo sa prejavuje často aj v písaní;
  • sémantické zámeny napríklad stôl prečíta ako stolička;
  • pomalé tempo čítania na konci druhého ročníka menej ako 60 slov za minútu;
  • nedodržiavanie interpunkcie (bodky, čiarky) a monotónnosť čítania;
  • veku neprimeraná technika čítania (neplynulé slabikovanie na konci druhého ročníka, dvojité čítanie);
  • ťažkosti s porozumením prečítaného textu a jeho reprodukovaním;
  • nezáujem o čítanie a učenie, prípadne vyhýbanie sa tomuto charakteru aktivít;
  • zmena správania dieťaťa, prípadne fyziologické ťažkosti ako sú napríklad bolesti brucha.

 

Ďalšie zaujímavé informácie nájdete aj tu:

Pozrite si video o najčastejších mýtoch v súvislosti s dyslexiou:

https://www.youtube.com/watch?v=quJWU2iRYrQ&fbclid=IwAR2R1PpY2UbG9C6lkQo5A94byaLRck-JC18-BkRc-LPFuIEOraF9Z_I-e7Q

Pozrite si tiež, ako sa vzdelávajú deti v predmete ILI v základnej škole:
Rámcový obsah vdelávania predmetu individuálna logopedická intervencia