sub_promo_img.jpg

O nás

Spoločnosť INŠTITÚT DETSKEJ REČI bola založená v roku 2006 a je zriaďovateľom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči, ktoré je od roku 2007 zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky (rozhodnutím číslo CD-2006-6927/17584-2:096).

Inštitút založili tri logopédky Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková a Hana Laciková. Všetky tri sa podieľali a podieľajú na vedeckých projektoch, vzdelávaní študentov, kolegov logopédov a iných odborníkov, publikovali a publikujú odborné a vedecké publikácie a  svoje skúsenosti, víziu chcú vkladať do kvalitnej práce s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Okrem teoretických vedomostí v oblasti skríningu, diagnostiky a terapie narušenej komunikačnej schopnosti majú bohaté praktické skúsenosti získané doma ale aj v zahraničí.

Naše zariadenie prináša často ako prvé nové metodiky a prístupy v rámci logopedickej intervencie do praxe. Medzi tieto patrili napríklad prístup centra HANEN pre prácu s rodičmi v oblasti ranej intervencie, behaviorálny terapeutický prístup Lidcombe v oblasti zajakavosti, Laheyovej model v oblasti ranej intervencie pri narušenom vývine reči, prístup "Floor time"  v oblasti vývinových pervazívnych porúch, stratégie učenia pre deti v školskom veku, metódu dynamického interaktívneho čítania, metódu Story telling-story acting. V našom centre zároveň používame najnovšie diagnostické postupy a nástroje na detailné opísanie a charakteristiku výkonov dieťaťa v oblasti komunikácie.

Naša vízia a spôsob práce

Filozofia nášho centra sa zakladá na  princípe ranej intervencie, teda primeranej včasnej pomoci. V praxi to znamená, že pracujeme s deťmi najskôr ako sa len dá, často s deťmi medzi prvým a druhým rokom a ich rodičmi

 V našej poradni zohľadňujeme všetky aspekty prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Odkláňame sa od klasického medicínskeho modelu zameraného na chorobu alebo poruchu. V popredí nášho záujmu stojí predovšetkým dieťa a jeho najbližšia rodina.

Naši špecialisti poskytujú starostlivosť najmä:

  • deťom ohrozeným z hľadiska oneskoreného, narušeného vývinu reči;
  • deťom s neplynulosťou, zajakavosťou alebo brblavosťou, dospievajúcim aj dospelým balbutikom;
  • deťom s nesprávnou alebo chybnou výslovnosťou, fonologickými ťažkosťami;
  • deťom ohrozeným vznikom špecifických porúch učenia a diagnostikovanými špecifickými poruchami učenia;
  • príprave detí na vstup do školy;
  • rodičom pri nácviku ich komunikačných zručností;
  • deťom/rodičom prežívajúcim úzkosť, riešiacich konkrétne pomenované problémy;
  • deťom v diagnostikovaní a rozvíjaní ich kognitívnych schopností;
  • pedagógom - poradenstvo pre prácu s našimi klientmi v škole a  školských zariadeniach;
  • iným odborníkom, logopédom - zapájaním sa do profesionálnej diskusie, osvety, publikovaním výsledkov výskumov.