sub_promo_img.jpg

Mgr.art.Mgr.Martina ZUBÁKOVÁ Peregrinová,PhD.

Martinka1.jpgV roku 2008 ukončila štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2014 doktorandské štúdium logopédie. V rámci doktorandského štúdia spolupracovala na medzinárodnom projekte ELDEL (angl. Enhancing Literacy Development in European Languages) a v rámci dizertačnej práce sa venovala vzťahom medzi jazykovo-kognitívnymi schopnosťami a čítaním/pravopisom. 
 
V našom centre sa venuje deťom v predškolskom veku, ktoré sú ohrozené možným vznikom špecifických vývinových porúch učenia. Bohatú pedagogickú činnosť využíva na individuálnu logopedickú ako i skupinovú prácu s deťmi v predškolskom veku,  v školskom veku s NKS. Rovnako sa špecializuje na logopedickú intervenciu u deti v školskom veku s ťažkosťami v čítaní a v pravopise (dyslexiou, dysortografiou). Súčasťou jej činnosti v centre je podpora rodín týchto deti a tiež vzdelávania pedagógov a iných odborníkov v tejto oblasti. 
 
V súčasnosti pôsobí aj na Katedre logopédie PdF UK ako odborná asistentka a vedecko-výskumne sa venuje problematike dyslexie u slovensky hovoriacich detí.
 
Kontakt: zubakova@detskarec.sk