sub_promo_img.jpg

Mgr. Terézia HORSKÁ

Absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Logopédia. Počas štúdia pôsobila ako výskumný asistent v oblasti osvojovania čítania a písania. Praktické skúsenosti nadobúdala vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami reči a učenia - Dialóg. V rámci výskumu sa venovala slovnej zásobe u detí v predškolkom veku, v ktorom sa zamerala na analýzu chýb v pomenovaní podstatných mien a slovies pomocou Lexikálneho testu CLT.

V súčasnosti sa zameriava na prácu s deťmi v ranom veku a logopedickú starostlivosť o deti s vývinovou jazykovou poruchou.