sub_promo_img.jpg

Mgr. Oľga TOKÁROVÁ, PhD.

Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, študijný odbor školská logopédia a taktiež učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ. Má prax vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami reči a učenia Dialóg na Jelačičovej ul. v Bratislave. V rámci svojej praxe sa venovala predovšetkým problematike rečového vývinu u detí predškolského a školského veku, deťom s narušeným vývinom reči a deťom so špecifickými poruchami učenia.

Je spoluautorkou publikácie Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, podieľala sa na realizácii kurzov fonematického uvedomovania u detí predškolského veku a taktiež odborných kurzov pre logopedických a pedagogických pracovníkov. Má prax s vedením individuálnej i skupinovej terapie detí, s prácou s rodičmi, s komunikáciou so školskými a predškolskými zariadeniami. Predmetom záujmu je hlavne problematika vývinu reči a ranej intervencie.

Vaše pripomienky a otázky mi posielajte na mailovú adresu: tokarova@detskarec.sk