sub_promo_img.jpg

Mgr. Michaela HRMOVÁ ADAMIKOVÁ

Po ukončení štúdia logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nadobudla odborné skúsenosti pri práci s deťmi vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami reči a učenia - Dialóg s.r.o v Bratislave, následne na pozícii školského logopéda v základných školách a Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre.

Pracovala s deťmi od raného veku až po dospelosť.  Má skúsenosti s vedením individuálnej aj skupinovej terapie u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (vývinovou dysfáziou, poruchami učenia, zajakavosťou, dysláliou), detí s poruchami aktivity a pozornosti aj sluchovým postihnutím.

Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii, realizovaný ABC inštitútom pre KBT na Slovensku a Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou.

  Súčasné odborné  zameranie:

  • diagnostika a terapia detí so zajakavosťou, poruchami učenia a narušeným vývinom reči,
  • kognitívno-behaviorálna psychoterapia  (so zameraním na postoje dospelých a detí so zajakavosťou k zajakavosti, úzkosť a obavy, fóbie, psychosomatické a emočné ťažkosti, rozvoj komunikačných a sociálnych stratégií u detí aj dospelých).

e-mail: hrmova.adamikova@detskarec.sk