sub_promo_img.jpg

Mgr. Hana LACIKOVÁ, PhD.

Absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor školská logopédia a tiež Učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy.

Po ukončení vysokej školy sa dva a pol roka venovala práve deťom s narušeným vývinom reči a poruchami učenia v Detskom sanatóriu Dialóg v Bratislave. Súčasťou práce na Pedagogickej fakulte počas doktorandského štúdia bolo i vedenie praktických cvičení pre študentov a organizovanie kurzov pre odbornú a laickú verejnosť na Slovensku i v Čechách.

Počas študijného pobytu na City University of London vo Veľkej Británii sa oboznámila s aktivitami špecializovaných centier a s kurzami pre rodičov. Bohaté metodické a pedagogické skúsenosti využívala v Centre pre dysfluencie pri diagnostike a terapii detí so zajakavosťou. Medzi jej ďalšie pracovné skúsenosti patrila práca na bežnej základnej škole na Jelenej ulici v Bratislave ako školský logopéd.

Aktuálne spolupracuje s mnohými zahraničnými odborníkmi a inštitúciami špecializujúcimi sa na poruchy plynulosti reči so vznikom v detstve (zajakavosť) ako The MPC v Londýne, Stuttering Foundation of Amerika, Centrum Logopedyczne v Katowiciach, ako i s nemeckými odborníkmi Dr. P Sandriesen a tiež participuje na preklade knihy P. Schneidera.

Predmetom záujmu sú deti s poruchou plynulosti reči, a tiež deti ohrozené poruchami učenia v predškolskom veku a deti so špecifickými poruchami učenia.

V júni 2018 úspešne absolvovala ročný kurz ECSF - európsku špecializáciu na poruchy plynulosti reči na Univerzite T. Mora v Antwerpách.

Vaše pripomienky a otázky mi posielajte na mailovú adresu: lacikova@detskarec.sk