sub_promo_img.jpg

Mgr. Hana LACIKOVÁ, PhD.

Absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor školská logopédia a tiež Učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy. Po ukončení vysokej školy sa dva a pol roka venovala práve deťom s narušeným vývinom reči a poruchami učenia v Detskom sanatóriu Dialóg v Bratislave. Bohaté skúsenosti v diagnostike a terapii s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou využila počas trojročného pôsobenia na Katedre logopédie PdF UK. Súčasťou práce na Pedagogickej fakulte bolo okrem práce s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou i vedenie praktických cvičení pre študentov a organizovanie kurzov pre odbornú a laickú verejnosť na Slovensku i v Čechách. Počas študijného pobytu na City University of London vo Veľkej Británii sa oboznámila s aktivitami špecializovaných centier a s kurzami pre rodičov. Bohaté metodické a pedagogické skúsenosti využívala v Centre pre dysfluencie pri diagnostike a terapii detí so zajakavosťou.

Medzi jej ďalšie pracovné skúsenosti patrila práca na bežnej základnej škole na Jelenej ulici v Bratislave ako školský logopéd pri náprave porúch reči a učenia, špecifických porúch učenia, kde realizovala aj vzdelávacie aktivity pre rodičov a učiteľov. Taktiež sa dva roky zúčastňovala na projekte o vývine reči realizovanom na Pedagogoickej fakulte Univerzity Komenského.

Predmetom záujmu sú deti ohrozené poruchami učenia v predškolskom veku, deti so špecifickými poruchami učenia a deti s narušenou plynulosťou reči.

Vaše pripomienky a otázky mi posielajte na mailovú adresu: lacikova@detskarec.sk