sub_promo_img.jpg

Mgr. Alexandra TUPÁ

Aktuálne na materskej.

 

Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v odbore logopédia. Počas štúdia sa v rámci výskumu venovala najmä diagnostike detí so špecifickými vývinovými poruchami predškolského a mladšieho školského veku. Pracovala v Súkromnom špeciálno-.pedagogickom centre v Novej Dubnici, kde viedla najmä individuálnu terapiu s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s narušenou komunikačnou schopnosťou (ťažkosti vo vývine reči, v učení, problémy s výslovnosťou a zajakavosťou).

Momentálne odborné zameranie:

  • diagnostika a terapia detí predškolského veku s narušeným vývinom reči a poruchami výslovnosti, raná intervencia