sub_promo_img.jpg

doc. Mgr. Svetlana KAPALKOVÁ, PhD.

Logopédka, a tiež abolventka učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ. V súčasnosti prednáša na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave kurzy o vývine reči, diagnostike a terapii porúch reči v ranom veku, bilingvizme a pracuje v logopedickej poradni so zameraním na túto problematiku. Má prax vo vedení skupinovej i individuálnej logopedickej terapie. Je jednou z iniciátoriek výskumu vývinu detskej reči na Slovensku.

V roku 2004 založila vydavateľstvo Slniečko s cieľom vytvárať „múdre knihy“ pre deti a ich rodičov a je aj autorkou viacerých detských kníh. Je spoluatorkou viacerých diagnostických alebo skríningových nástrojov na hodnotenie komunikácie ako TEKOS pre slovensky hovoriace deti,  skríningový test Opakovania pseudoslov, Hodnotenie naratívnej schopnosti v predškolskom a mladšom školskom veku. Zároveň je spoluatorkou viacerých terapeutických a stimulačných postupov na rozvíjanie jazykových schopností slovensky hovoriacich detí.

 

Vaše pripomienky a otázky mi posielajte na mailovú adresu: kapalkova@detskarec.sk