Tréning fonematického uvedomovania (viac info TU)

Kurz fonematického uvedomovania podľa Eľkonina pre predškolákov

TERMÍN KURZU : 2x v týždni, pondelky/stredy  od 14.30 - 15.15 hod., so začiatkom 28.9.2020.

Registrácia na kurzy je do 23.9.2020 na recepcii, alebo cez web (viď dole) po dohovore s Vašou pani logopédkou. Prihlásenie je záväzné - kurz je určený pre našich klientov (cc.25 stretnutí ). V tejto situácii s pandímiou samozrejme rešpektujeme odporúčania hlavného hygienika, ako MŠ SR a pred každým kurzom robíme monitor zdravotného stavu každého dieťaťa.

V cene  220 € je zahrnutý aj šlabikár. 

OBSAH: Pre úspešné čítanie a písanie potrebuje mať dieťa rozvinuté rôzne schopnosti. Jednou z kľúčových je schopnosť fonematického uvedomovania. Na rozvoj tejto schopnosti slúži kurz Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina. 

Fonematické uvedomovanie je schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami. K dobrému fonematickému uvedomovaniu patrí napríklad schopnosť  určiť, na akú hlásku začína slovo, na akú hlásku slovo končí, koľko hlások je v krátkom slove, koľko slabík je v slove,  či je v slove niektorá slabika dlhšia ako ostatné a pod. V zahraničí sa už niekoľko desaťročí rozvíjajú rôzne tréningové programy, zamerané na fonematické uvedomovanie. Väčšina z nich vo väčšej či menšej miere čerpá z prác ruského psychológa D. B. Eľkonina. Adaptáciou jeho práce vznikol aj tréningový program, ktorý vám ponúkame.

Obsahom kurzu je zvládnutie štyroch tém:

1. Uvedomovanie si slabík. Počas úvodných štyroch lekcií sa dieťa učí deliť slová na slabiky, identifikovať v slove dlhú slabiku, prenášať dĺžku z jednej slabiky na druhú, realizovať grafický záznam slabík v slove (oblúčiky), identifikovať a označiť kvantitu (dĺžeň). Uvedomovanie si slabík je základom pre budúce čítanie slov.

2. Analýza slov na hlásky. Slabikovanie je vývinovo prirodzené, je založené na rytme (aj rytme reči), pre deti je ľahké, ale analýza na hlásky je ťažká, vyžaduje abstrahovanie od skúsenosti. Preto jadro tréningu tvorí práve táto druhá časť. V tejto téme sa postupne dieťa učí vedome manipulovať s hláskami v slove. Učí sa vyčleniť prvú a poslednú hlásku, uskutočňovať hláskovú analýzu a syntézu slabík a krátkych slov, porovnávať slová, líšiace sa minimálnym počtom hlások (LES – PES) a pod.

3. Diferenciácia samohlások a spoluhlások. Na úrovni tejto témy sa deti učia vnímať rozdiely medzi samohláskami a spoluhláskami. Od detí sa nevyžaduje mechanické naučenie sa a vymenovanie jednotlivých samohlások, naopak, učíme deti vnímať rozdiely medzi hláskami a používať pomocné mechanizmy pri rozlišovaní hlások (napr. vizuálna nápoveda – ústa v kruhu pri samohláskach).

4. Diferenciácia tvrdých a mäkkých spoluhlások. Pri osvojovaní si dôležitých zručností pracujú deti so šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod. Kurz je určený deťom predškolského veku, prebieha hrovou formou v malých skupinkách. Deti zároveň trénujú výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu. Kurz má pôvodne 30 lekcií na cc. 25 stretnutí.

Upozornenie!

Vaše osobné údaje budú spracované v zmysle nariadenia GDPR - ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácii: Ochrana osobných údajov.

 

Registrácia na kurz