LETNÝ INTENZÍVNY PREDŠKOLSKÝ LOGOPEDICKÝ KURZ - viac info a registrácia TU!

Cieľová skupina: deti v našej starostlivosti v predškolskom veku alebo s odloženou školskou dochádzkou vyžadujúce si skupinovú logopedickú podporu (podľa odporúčaní logopedičky), komplexnú podporu pre vstup do školy v malej skupinke detí pod vedením logopedičky.

Registrácia bude otvorená od 1.6.2019 -14.6.2019

Obsah: Hrou na "školu" logopedička podporuje rozvoj jazykovej kompetencie a iných dôležitých schopností u detí, najmä:

  • rozvoj predškolských jazykových schopností,
  • rozvoj slovnej zásoby, gramatiky, naratívnych schopností, oromotoriky,
  • rozvoj fonematického uvedomovania,
  • rozvoj grafomotoriky,
  • rozvoj matematických predstáv a koncentrácie pozornosti.      

Termín: prvý prázdninový týždeň

Cena kurzu je: 240€ .

Tešíme sa na Vás.

 

Registrácia na kurz