Slovenská verzia Palinovskej hodnotiacej škály - PPRS

Po niekoľkomesačnej spolupráci The Michael Palin center v Londýne a Inštitútu detskej reči v Bratislave máme k dispozícii slovenskú verziu Palinovskej hodnotiacej škály pre rodičov (Palin PRS).

Hodnotiaca škála Palin PRS je dostupná výskumným pracovníkom a odborníkom, logopédom v praxi, ktorí pracujú s deťmi so zajakavosťou.

Palin PRS môžete použiť pred, počas alebo po terapii za účelom:

1. zhodnotenia stupňa závažnosti zajakavosti rodičom

2. určenia cieľov a priorít terapie

3. hodnotenia postupu a efektívnosti terapie.

Kliknite na slovenskú vlajku a dozviete sa podrobnosti o registrácii a používaní.

https://www.palinprs.org.uk/secure/pprs_connect.php#_2

Osobitné poďakovanie patri Sharon Millard z Michael Palin Centra a Stevovi Bennettovi za technické aplikovanie, rovnako prekladateľkám a tiež kolegyniam z Inštitútu detskej reči za odbornú a morálnu pomoc.

Teším sa, že sme pre Vás tento nástroj mohli sprostredkovať.

Mgr. Hana Laciková,PhD.

za vedenie

SCŠPP Inštitút detskej reči