Pripravujeme kurz pre odborníkov 11.10.2019. Pozývame aj na supervízne stretnutie 30.10.2019 (viac info tu)

Ponuka supervízie pre logopédov k problematike zajakavosti

Pozývame Vás, logopédov, na skupinovú supervíziu, s možnosťou diskutovať o problémových témach v oblasti intervencie pri zajakavosti.

Ak máte chuť zdieľať svoje kazuistiky, načerpať nové podnety do svoje práce s ľuďmi so zajakavosťou  a túžbu pracovať na sebe, zašlite vyplnenú prihlášku na logopedi@detskarec.sk.

Podrobnejšie informácie Vám budú zaslané po prihlásení. Prihláška je v  prílohe nižšie.

Miesto.                SCŠPP IDR

Termín:               30.10.2019, streda od 16.30 – 18.30 2 hodiny

Skupina :            minimálne 7 logopédov

Cena:                 25 eur

Prihlásenie do  18.10.2019,  tím IDR 

 

Úspechy v práci s deťmi so zajakavosťou – len s rodičmi „na palube“!

venovaný poradenstvu a práci s rodičmi, ktorá je realizovaná formou interakcii medzi rodičom a dieťaťom so zajakavosťou v individuálnej terapii. Budeme hovoriť aj o možnostiach skupinovej práce s rodičmi detí so zajakavosťou. 

Kurz  je prednášaný v poľskom jazyku, preklad zabezpečuje Robert Dorczak. Cena kurzu: 119 eur.

OBSAH kurzu

Teoretickým východiskom kurzu je overený prístup zameraný na interakciu rodič - dieťa, využívaný  napr. v centre Michaela Palina v Londýne. Lektorka bude prezentovať vlastné dlhoročné skúsenosti a spôsob práce overený v jej klinickej praxi.

 Účastníci kurzu sa zoznámia najmä so spôsobom individuálnej podpory rodičov prostredníctvom rodičovských a rodinných stratégií, tiež stratégií určených pre dieťa so zajakavosťou; pre lepšie pochopenie prístupu, bude prezentovaná prípadová štúdia.

Počas kurzu bude vytvorený priestor pre diskusiu o prístupoch v terapii ako i o dôležitosti dobre nastavených cieľov terapie zajakavosti, bude možné zoznámiť sa s praktickými skúsenosťami získaných lektorkou počas organizácie workshopov pre rodičov detí so zajakavosťou v Poľsku.

Účastníci budú môcť počas kurzu prejsť procesom vlastnej desenzitizácie, ktorá je dôležitým východiskom pre samotnú prácu logopéda i praktickú podporu rodičov detí so zajakavosťou.  

O LEKTORKE

Docentka Katarzyna Węsierska, PhD., je odbornou asistentkou na Sliezskej univerzite v Poľsku a tiež zakladateľkou a praktizujúcou logopedičkou v Logopedickom Centre v Katowiciach aj koordinátorkou svojpomocnej skupiny pre ľudí so zajakavosťou.

Zároveň je európskou školiteľkou postgraduálneho európskeho špecializačného štúdia porúch plynulosti reči (www.ecsf.eu) a tiež certifikovanou školiteľkou v používaní prístupu PCI (Centra Michaela Palina v Londýne) pre poľských logopédov.

Doc. Węsierska je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných publikácií v oblasti logopédie, publikovala dve samostatné monografie, viac ako 60 odborných článkov, kapitol a tiež diagnostických nástrojov. V súčasnosti pripravuje postgraduálne vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči pre poľských logopédov, s cieľom podporiť ich v príprave na európske špecializačne štúdium ECSF a snahe stať sa európskymi špecialistami  v oblasti porúch plynulosť reči.

Ona sama absolvovala mnoho zahraničných odborných kurzov http://centrumlogopedyczne.com.pl/team/katarzyna-wesierska/ a neúnavne sa venuje vedeckej práci, aktívne sa zapája do štúdií uskutočňovaných v rámci medzinárodného projektu o postojoch k ľudským atribútom - IPATHA Západnej virgínskej univerzity v USA a iných medzinárodných výskumných projektov (napr. v spolupráci s University of Central Florida, USA alebo University of Alberta, Kanada).

Tiež je odbornou garantkou a spoluorganizátorkou konferencii, workshopov uskutočňovaných pod záštitou Poľskej logopedickej spoločnosti, The Stuttering Foundation (USA), The Michael Palin Centre for Stammering Children (Londýn) a pod.

Je aktívnou členkou viacerých medzinárodných organizácii ako International Fluency Association (IFA), American Speech-Language Hearing Association (ASHA), International Cluttering Assotiation (ICA).

Docentka Węsierska získala na XI. Oxfordskej konferencii (2017, UK) medzinárodné Ocenenie David Rowley za Medzinárodné iniciatívy v oblasti zajakavosti.

Tešíme sa na Vás!

Tím IDR a vedenie KŠL