OTVÁRAME: INTENZÍVNY PREDŠKOLSKÝ PSYCHOLOGICKÝ KURZ

Cieľová skupina:

Deti v predškolskom veku s ťažkosťami v udržaní pozornosti pri štrukturovanej činnosti, u ktorých je potrebné podporiť pracovné návyky a zručnosti pre úspešný štart do školy.

Obsah:

Hrou na školu pod vedením psychológa podporujeme v malej skupine detí rozvoj cieľavedomej činnosti a iných dôležitých schopností, ktoré sa od predškolákov vyžadujú. 

Náplňou kurzu je:

- podpora pracovných návykov

- podpora koncentrácie pozornosti

- rozvoj grafomotoriky

- rozvoj matematických predstáv

- rozvoj jazykovej kompetencie (slovnej zásoby, naratívnych zručností a fonematického uvedomovania)

- podpora sociálno-emocionálneho vývinu dieťaťa (hry na rozvoj spolupráce, sebapoznania, práce s emóciami)

 

TERMÍN: 9.7.2018-13.7.2018 každý pracvný deň, vždy od 8.30-11.30

Cena kurzu je 250 eur.

Prihlásenie na kurz je možné do 25.6.2018

 

 

Registrácia na kurz