Medzinárodná konferencia SAL 2018

Naše zariadenie sa aktívne podieľa na príprave programu Slovenskej asociácie logopédov. Témy, o ktorých budú hovoriť naše logopédky sú:

Hrmová Adamiková M., Laciková H., Schweighoferová K.: Hovoriť s deťmi v ranom veku o ich zajakavosti?

Laciková H., Wesierska K., Saad Merouwe S., Melhen A.M., Dezort J., St. Louis O.: Ako efektívne podporiť dospelých so zajakavosťou? Medzinárodné usmernenie založené na dôkazoch

Satinová A.: Kognitívne profily detí s vývinovou jazykovou poruchou z pohľadu psychologickej praxe

Palugyayová L., Kapalková S.: Mapovanie jazykového prostredia bilingválneho dieťaťa ako východisko diagnostiky špecificky narušeného vývinu reči

Kapalková S., Slančová D.: Seminár: Práca slovenských logopédov s deťmi s vývinovou jazykovou poruchou (špecificky narušeným vývinom reči) na pozadí celoeurópskeho dotazníkového prieskumu

Podrobnejšie informácie sú uvedené aj v programe konferencie a na webovej stránke Slovenskej Asociácie Logopédov:

http://www.sal.sk/doc/program-SAL-konferencia-2018.pdf